نویسنده = جابر کریمی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش دو گونه زنبورِ پارازیتوئید آفت بید چغندرقند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae برای اولین بار از مزارع استان خراسان رضوی

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-189

جعفر محمودی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی‎پور