نویسنده = محمود مصباح
تعداد مقالات: 14
1. تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی


2. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی


3. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-15

محسن بذرافشان؛ فرشید مطلوبی؛ محمود مصباح؛ لادن جوکار


4. بررسی ترکیب‏ پذیری عمومی و خصوصی گرده ‏افشان‏های دیپلوئید چغندرقند

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 162-151

محمد رضا فتحی؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید وزان؛ ابراهیم فرخی


5. مطالعه ارتباط صفات زراعی با ویژگی‌های مرفولوژیک ریشه و تعیین صفات مؤثر بر عملکردریشه و عیارقند در ژرم‌پلاسم منوژرم چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 34-19

سعید واحدی؛ محمود مصباح؛ رضا امیری؛ محمدرضا بی‌همتا؛ ولی ا… یوسف آبادی؛ مجید دهقانشعار


6. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


7. اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 97-87

نسرین یاوری؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی


8. هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 30-15

فرانک روزبه؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نسرین یاوری؛ محمود مصباح


9. تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 44-61

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ مهیار شیخ الاسلامی


10. چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 75-76

محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ علی حبیب خدایی؛ حمید شریفی؛ عبدالمجید خورشید


11. تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 75-86

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح


12. تأثیر مصرف TIBA در گیاهچه و پرولین در محیط کشت سلولی بر تولید جنین های سوماتیک در گیاه چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 1-15

بهروز احسانی مقدم؛ محمود مصباح؛ نسرین یاوری