نویسنده = محمد عبداللهیان نوقابی
تعداد مقالات: 12
1. تأثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 74-65

کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی


2. تنوع خفتگی و جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ‌ها در چغندرقند

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-171

ولی اله یوسف آبادی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ احمد توبه؛ اسکندر زند؛ محمد غبداللهیان


3. شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 140-131

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


4. معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-99

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ ولی اله ولی اله یوسف آبادی


5. بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 210-197

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی


6. تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 167-157

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی


7. تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-81

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سیدباقر محمودی


8. رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 38-23

رحیم محمدیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ جواد باغانی؛ ابوالقاسم حقایقی


9. اثر روش نگه‌داری ریشه در سیلوی کنار مزرعه بر ضایعات وزنی و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 85-71

محمد عبداللهیان نوقابی؛ بابک بابایی؛ بیتا منصوری؛ حمید نوشاد


10. تأثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 77-67

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سودابه مسعودی


11. تحلیلی بر وضعیت زراعت و تولید چغندرقند کشور طی چند سال اخیر

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 198-197

محمد عبداللهیان نوقابی


12. بررسی روند تغییرات برخی پارامترهای رشد چغندرقند در مشهد

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 35-42

محمد عبداللهیان نوقابی