نویسنده = علی جلیلیان
تعداد مقالات: 10
1. اﺛﺮهیدروپرایمینگ بذر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تأخیری

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-44

علی جلیلیان؛ شیما علیپور؛ منصور تقوایی؛ هومن راضی؛ عبدالرضا کاظمینی


3. تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-127

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی


4. بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای ارقام منوژرم چغندرقند با استفاده از روش AMMI

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 66-55

فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ علی جلیلیان


5. بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 152-135

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی


6. تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 167-157

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی


7. برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 112-97

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


8. بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-14

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


9. مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1378، صفحه 56-71

جهانشاه بساطی؛ مجید صادقی؛ علی جلیلیان


10. اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34

جواد گوهری؛ علی جلیلیان؛ الیشیا تاتار؛ یعقوب میرسلیمانی