نویسنده = جواد گوهری
تعداد مقالات: 25
1. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 14-1

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری


2. برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 112-97

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


3. مدلﺳازی رشد چغندرقند: اهداف و نیازها

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 95-93

سمر خیامیم؛ جواد گوهری


4. ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 51-66

مستانه شریفی؛ منوچهر خردنام؛ محمود مصباح؛ جواد گوهری


5. تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 81-93

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری


6. پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 95-96

جواد گوهری؛ منصور مصباح؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی


7. مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 67-80

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی


8. تعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژن

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 51-66

سمر خیامیم؛ داریوش مظاهری؛ محمد بنایان اول؛ جواد گوهری؛ محمدرضا جهانسوز


9. مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 13-30

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


10. اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 33-47

قاسم توحیدلو؛ جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ داریوش طالقانی؛ محمدعلی چگینی


11. بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 1-23

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


12. نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1378، صفحه 84-95

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی


13. تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1377، صفحه 75-86

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح


14. بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1376، صفحه 50-62

جواد گوهری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ سعید غالبی؛ هوشنگ سیستانی


15. استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 30-39

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو


16. مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 30-40

جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ علی طلائی؛ رحیم قلی زاده


17. بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 20-29

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری


18. بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 53-59

ذبیح اله رنجی؛ جواد گوهری


19. اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34

جواد گوهری؛ علی جلیلیان؛ الیشیا تاتار؛ یعقوب میرسلیمانی


20. برآورد سطح برگ چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12

جواد گوهری؛ الهوردی روحی


21. اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 23-33

جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ غلامرضا سبزه ای


22. نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 41-55

جواد گوهری؛ حمید شریفی؛ محمدرضا اوراضی زاده


25. بررسی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 4، شماره 1، 1365، صفحه 28-47

جواد گوهری