نویسنده = کیوان فتوحی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات ژنتیکی برای تحمل به خشکی در فامیل‌های ناتنی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 16-1

کیوان فتوحی؛ اسلام مجیدی هروان؛ اباذر رجبی؛ رضا عزیزی نژاد


2. واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-17

رحیم محمدیان؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ کیوان فتوحی؛ محمدرضا جزائری نوش آبادی


3. شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 140-131

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


4. تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی


5. مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 60-43

کیوان فتوحی؛ جمال احمدآلی؛ امیر نورجو؛ عادل پدرام؛ عبدالمجید خورشید


6. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده