نویسنده = انتصار الجباوی
تعداد مقالات: 1
1. تنظیم اسمزی چغندرقند در شرایط تنش شوری

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 80-67

فادی عباس؛ احمد مهّنا؛ قاسم اللحّام؛ انتصار الجباوی