نویسنده = رحیم محمدیان
تعداد مقالات: 11
1. واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-17

رحیم محمدیان؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ کیوان فتوحی؛ محمدرضا جزائری نوش آبادی


2. اثر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر عملکردهای کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-49

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم


3. اثرات مقادیر متفاوت آب و شوری آن بر عملکردکمی و کیفی چغندر قند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 192-183

حسنعلی شهبازی؛ اردوان ذوالفقاران؛ علیرضا قائمی؛ مسعود احمدی؛ رحیم محمدیان


4. اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-167

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم؛ فرحناز حمدی


5. تعیین مناسبترین آرایش کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره ای

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 122-107

رحیم محمدیان؛ حسین صدرقاین


6. اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 156-139

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


7. رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 38-23

رحیم محمدیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ جواد باغانی؛ ابوالقاسم حقایقی


8. اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 23-13

محمد جواد صفاریان طوسی؛ محمد علی اسماعیلی؛ رحیم محمدیان؛ ایرج امینی


9. بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 72-55

رحیم محمدیان؛ مسعود احمدی؛ کیومرث کلارستاقی؛ سعید غالبی


10. ارزیابی‌ شاخصﻫای‌ تحمل به‌ خشکی درتشخیص ژنوتیپﻫای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 29-49

رحیم محمدیان؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمد مقدم واحد؛ حمید رحیمیان


11. تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 5-18

کاظم قاسمی گلعذانی؛ رحیم محمدیان؛ محمد مقدم واحد؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر