نویسنده = عبدالمحمد دریاشناس
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نرم‪های استاندارد دریس برای چغندرقند پائیزه در استان خوزستان

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-185

عبدالمحمد دریاشناس؛ حامد رضایی