نویسنده = محمد علی کریم خواه
تعداد مقالات: 1
1. روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-13

مهدی نصراصفهانی؛ محمد علی کریم خواه؛ زهرا زارعی