نویسنده = سمر خیامیم
تعداد مقالات: 5
1. اثر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر عملکردهای کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-49

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم


2. شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند

دوره 31، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-1

سمر خیامیم؛ محمد بنایان اول؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه


3. اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-167

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم؛ فرحناز حمدی


4. اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-59

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


5. برآورد نیروی لازم برای برداشت و تعیین میزان تلفات و انتقال خاک به همراه فرم‪های مختلف ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 140-125

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ فرحناز حمدی؛ عباس امینی؛ امیرحسین رستم‪پور