نویسنده = مجتبی عبدالملکی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ‌های Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 205-193

مجتبی عبدالملکی؛ صحبت بهرامی‌نژاد؛ سعید عباسی؛ سیدباقر محمودی