نویسنده = سید محمود اخوت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 123-135

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک


2. مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-149

مهیار شیخ الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ مارتین زایدل؛ محمد جوان نیکخواه


3. شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 62-73

مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند