نویسنده = داریوش طالقانی
تعداد مقالات: 24
1. مطالعه شرایط اقلیمی استان فارس برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-31

نوید ادیبی فرد؛ داوود حبیبی؛ محسن بذرافشان؛ داریوش طالقانی؛ محمد نبی ایلکایی


2. ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-202

پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی


3. بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-179

زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی


4. اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-75

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی


5. بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 46-33

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


6. ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-106

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور


7. استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 176-167

فرحناز حمدی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ حمید نوشاد


8. تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 42-25

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


9. اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 156-139

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


10. نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 183-169

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی


11. بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-113

داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم


12. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-53

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


13. بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 42-23

سعید صادقزاده حمایتی؛ علی کاشانی؛ داریوش طالقانی؛ قربان نورمحمدی؛ سیدعطاءاله سیادت


14. مروری بر تحقیقات تقویم زراعی چغندرقند در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 124-121

سمر خیامیم؛ داریوش طالقانی


15. تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 78-67

داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی


16. تأثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 52-35

مصطفی حسین پور؛ علی سروش‌زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ داریوش طالقانی؛ محمد خرمیان


17. تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-75

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ ودود ساعدنیا؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


18. بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-39

مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی


19. تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 12-1

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


20. بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-13

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


21. تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 95-108

داریوش فتح اله طالقانی؛ مجید دهقانشعار؛ عباس قاسمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد علی چگینی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی


22. مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 67-80

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی


23. مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 13-30

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


24. اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 33-47

قاسم توحیدلو؛ جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ داریوش طالقانی؛ محمدعلی چگینی