نویسنده = سیدیعقوب صادقیان
تعداد مقالات: 4
1. شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 140-131

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


2. تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 105-122

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان


3. بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 37-50

پیمان نوروزی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ تهمینه لهراسبی