نویسنده = مجید سعدی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-191

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مجید سعدی