نویسنده = محمد بنایان اول
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند

دوره 31، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-1

سمر خیامیم؛ محمد بنایان اول؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه