نویسنده = زکریا فرج‪زاده
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیرکشت و عملکرد چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 218-207

حمید محمدی؛ زکریا فرج‪زاده؛ فرشید کفیل‪زاده