نویسنده = علی خورگامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 152-135

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی