نویسنده = اباذر رجبی
تعداد مقالات: 4
1. واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا


2. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد ارقام چغندرقند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-147

خداداد مصطفوی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده


3. بررسی تغییرات ژنتیکی برای تحمل به خشکی در فامیل‌های ناتنی چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 16-1

کیوان فتوحی؛ اسلام مجیدی هروان؛ اباذر رجبی؛ رضا عزیزی نژاد


4. واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-146

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی