نویسنده = ولی اله یوسف آبادی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-235

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


2. تنوع خفتگی و جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ‌ها در چغندرقند

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-171

ولی اله یوسف آبادی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ احمد توبه؛ اسکندر زند؛ محمد غبداللهیان


3. بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 152-135

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی


4. بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1376، صفحه 50-62

جواد گوهری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ سعید غالبی؛ هوشنگ سیستانی


5. بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 20-29

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری