نویسنده = محسن آقائی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-106

محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور