کلیدواژه‌ها = ضریب واکنش عملکرد (Ky)
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تابع تولید محصول- آب مصرفی چغندرقند در قزوین

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-47

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته