کلیدواژه‌ها = اثر متقابل ژنوتیپ × محیط
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای ارقام منوژرم چغندرقند با استفاده از روش AMMI

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 66-55

فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ علی جلیلیان