کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 5
1. معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-99

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ ولی اله ولی اله یوسف آبادی


2. تنظیم اسمزی چغندرقند در شرایط تنش شوری

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 80-67

فادی عباس؛ احمد مهّنا؛ قاسم اللحّام؛ انتصار الجباوی


3. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


4. اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 97-87

نسرین یاوری؛ محمود مصباح؛ عبدالرسول غفاری جهرمی


5. تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 5-18

کاظم قاسمی گلعذانی؛ رحیم محمدیان؛ محمد مقدم واحد؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر