کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 11
1. واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-146

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی


2. ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی و همبستگی بین آنها در لاین های چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-27

سعید صادق‌زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت


3. اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-59

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


4. تنظیم اسمزی چغندرقند در شرایط تنش شوری

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 80-67

فادی عباس؛ احمد مهّنا؛ قاسم اللحّام؛ انتصار الجباوی


5. اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 156-139

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


6. بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-113

داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم


7. رابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوت

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 38-23

رحیم محمدیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ جواد باغانی؛ ابوالقاسم حقایقی


8. غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-1

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


9. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


10. بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 123-135

مهیار شیخ‌الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ توحید نجفی میرک


11. بررسی تأثیر کاربرد پتاسیم‌ در دورهای مختلف آبیاری نشتی بر عملکرد و کارائی مصرف آب دو ژنوتیپ چغندرقند

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 72-55

رحیم محمدیان؛ مسعود احمدی؛ کیومرث کلارستاقی؛ سعید غالبی