کلیدواژه‌ها = کم آبیاری
تعداد مقالات: 5
2. اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 156-139

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


3. نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 183-169

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی


4. بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-14

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


5. تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1378، صفحه 55-37

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان