کلیدواژه‌ها = عرضه
تعداد مقالات: 2
1. اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیرکشت و عملکرد چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 218-207

حمید محمدی؛ زکریا فرج‪زاده؛ فرشید کفیل‪زاده


2. بررسی عوامل مؤثر بر عرضه چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 119-107

سیدنعمت اله موسوی؛ فریبا قرقانی؛ فرزانه طاهری؛ حمید محمدی