کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 3
2. تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 37-25

مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی


3. بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1380، صفحه 99-109

محمدرضا جهاداکبر؛ مینا عقدایی؛ حمیدرضا ابراهیمیان