کلیدواژه‌ها = بذر چغندرقند
تعداد مقالات: 8
1. اثر عوامل محیطی و پایه های مادری بر برخی صفات بذر چغندرقند

دوره 33، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-75

محمدرضا میرزایی؛ جعفر اصغری؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زادهحمایتی


2. تأثیرپوشش‎دار و پلت کردن بذر با استفاده از باکتری‎های محرک رشد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-74

حسن مهدوی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ محمد علی چگینی؛ حسین بشارتی


3. ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-89

سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده حمایتی؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی؛ محمدعلی چگینی؛ فرشید قادری‏ فر؛ شهرام عزیزی


4. بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-214

محمد‏علی چگینی؛ سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی


5. بررسی تأثیر قطع آبیاری در مرحله تشکیل دانه روی عملکرد و کیفیت جوانه‎زنی بذر چغندرقند

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-137

محمد علی چگینی؛ حجت الله خان محمدی؛ شهرام خدادادی


6. تأثیر نیتروژن و فسفر بر مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد بوته‌های بذری چغندرقند در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-75

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ ودود ساعدنیا؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


7. کنترل و کیفیت بذر چغندرقند

دوره 3، شماره 1، 1363، صفحه 21-31

عبدالرسول مطهری


8. تولید بذر چغندرقند در ایران

دوره 2، شماره 1، 1361، صفحه 54-61

ایرج علیمرادی