تعداد مقالات: 401
1. سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 12-1

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


2. تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-12

محمدحسین عزیزپور؛ سید یعقوب صادقیان؛ حمید شریفی


3. بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-134

محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


4. تجزیه علّیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی


5. ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 116-105

غلامرضا اشرف منصوری؛ سعید دارابی؛ سعید واحدی؛ لادن جوکار


6. بررسی روش‌های سازگاری کلون‌های حاصل‌از کشت بافت چغندرقند در گلخانه، پایداری پلوییدی و بذرگیری در مزرعه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 12-1

پیمان نوروزی؛ ایمان زندیه؛ محسن آقایی‌ زاده؛ عبدالله محمدی؛ وحید سالاری


7. بررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای امیدبخش چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-113

داریوش طالقانی؛ سعید صادقزاده حمایتی؛ فرشید مطلوبی؛ سمر خیامیم


8. غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-1

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


9. بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 13-1

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


10. تعیین مناسبترین آرایش کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره ای

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 122-107

رحیم محمدیان؛ حسین صدرقاین


11. رابطه ایزوتوپ‌های پایدار کربن با کارایی مصرف آب در چغندرقند در شرایط تنش و بدون‌تنش خشکی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-1

اباذر رجبی؛ هووارد گریفیتس؛ اریک اوبر


12. بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای در همدان

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 122-111

محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی


13. تعیین دور مناسب آبیاری در زراعت چغندرقند بذری در منطقة اردبیل

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 12-1

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ شهرام خدادادی؛ حسین نیک‌پناه؛ مجید دهقانشعار


14. ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 18-1

کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


15. تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، پاییز و زمستان 1384، صفحه 14-1

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری


16. تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

دوره 29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-1

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ عادل نعمتی؛ علی حبیب خدائی


17. تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-145

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


18. تعیین تنوع ژنتیکی و بیماری‌زایی جدایه‌های Fusarium oxysporum از چغندر‌قند در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 12-1

شایسته بلادی بهبهانی؛ سعید رضائی؛ سید باقر محمودی


19. بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-13

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


20. برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 112-97

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


21. مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-22

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی


22. تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 97-108

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


23. تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 105-122

جهانشاه بساطی؛ محمود مصباح؛ قاسم کریم‌زاده؛ سیدیعقوب صادقیان


24. بررسی اثرات کمپوست شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک و صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

علیرضا مرجوّی؛ جهاداکبر محمدرضا


25. تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 95-108

داریوش فتح اله طالقانی؛ مجید دهقانشعار؛ عباس قاسمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد علی چگینی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی