تحلیل عاملی چالش‎های فراروی چغندرکاران شهرستان هرسین

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری توسعه روستایی- دانشگاه رازی

3 استاد ترویج و آموزش دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به روند فزاینده جمعیت جهان و عدم رشد متناسب تولید مواد غذایی، ضرورت دارد در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در نظام تولید سنتی و معیشتی خود تحولات بنیادی و اساسی ایجاد کنند و با رفع‌مشکلات و به‎کارگیری روش‎های نوین به زراعی و اصول مدیریت مزرعه و بازاریابیمناسب، موجبات افزایش تولید و درآمد را از طریق کشاورزی فراهم نمایند. تحقیق حاضر با هدف تحلیل عاملی چالش‎های فراروی چغندرکاران در شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل چغندرکاران شهرستان هرسین است که تعداد آن‎ها 423 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 117 نفر تعیین گردید. تحلیل داده‎ها با روش‎های آماری توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون و تحلیل عاملی) انجام شد. عامل‎های استخراج شده از تحلیل عاملی، مشکلات چغندرکاران تحت عناوین مشکلات مربوط به آفات و بیماری‎ها، مسائل بازاریابی محصول، مشکلات مرحله آماده‎سازی زمین و کاشت، مشکلات مرحله داشت و برداشت محصولنام‎گذاری شدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که شش متغیر میزان به‎کارگیری فناوری تولید، میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی، سطح تحصیلات، میزان دسترسی به نهاده های تولیدی، میزان آگاهی و میزان مالکیت ماشین‎آلات در مجموع 73 درصد از تغییرات متغیر وابسته (میزان مشکلات و مسائل چغندرکاران در مراحل مختلف تولید) را تبیین نمود. در پایان با استفاده از نتایج به دست آمده تسهیل دستیابی به فناوری نوین تولید و برگزاری کلاس های مدون آموزشی و ترویجی برای چغندرکاران توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor analysis of the challenges influencing sugar beet producers in Harsin city

نویسندگان [English]

  • S. Fatahi 1
  • A. Binaian 2
  • A. Rezvanfar 3
2 Phd student of Razi University, Iran
3 professor of Tehran University, Iran
چکیده [English]

Because of world population increase and lack of appropriate food production, it is necessary that the developing countries make fundamental changes in their traditional production systems through utilizing new agronomical methods, farm management principles, and proper marketing. This study aimed to analyze factors involved in sugar beet production challenges in Harsin city, Kermanshah province. The statistical population included all sugar beet producers in Harsin city (N = 423). Based on Cochran formula, sample size was determined to 117. Data were analyzed using descriptive and inferential (regression and factor analysis) statistical methods. Factors extracted from factor analysis included problems that sugar beet producers face under the title of pest and disease, crop marketing, land preparation and seed planting, crop husbandry, and harvest. Regression analysis results showed that, 73% of the dependent variable variation was explained by six variables including the rate of technology usage, access to information resources, education, access to production inputs, knowledge, and ownership of machines. Finally, facilitating access to new technology and holding educational and training courses for sugar beet producers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Technology
  • Sugar beet producers
Abdul MT, Nanda T. Constraints in increasing rice production. Indian Journal of extension education. 2001; 1(2):8-11

Agricultural management of Kermanshah Province. Amarnamh beet research institutes,2014. (in Persian)

Bob Murad R. Sugar beet growers extension needs in city Brujerd to raise a grade, (MSc thesis), Faculty of Agriculture, Tehran University.2002. (in Persian)

Cook PA, Scot RK. The sugar beet grope. (First edition), chap man and Hall. London, 1993; pp.675

Database Sugar Factory. 2012. Inscription sugar.(in Persian)

Dietrich JP, Schmitz C, Lotze Campen H, Popp A, Müller C. Forecasting technological change in agriculture—An endogenous implementation in a global land use model. Technological Forecasting and Social Change, January 2014; 81: 236–249

Erasmus M, Mome LE, Omole M. Source of farm information among Nigerian cocoa farmers. Journal of Agricultural Administration. 1982; 9(2): 81-89

García MC, Dogliotti S, Peluffo S. Co-innovation of family farm systems: A systems approach to sustainable agriculture. Agricultural Systems; April 2013; 126:1-11. doi.org/10.1016/j.agsy.2013.02.009

Itharat C. Adoption of Agricultural Innovations: An Analysis of Farmers’ Socio-economic characteristics, Personality Variables, and Communications Behaviour in the North Eastern Region of Thailand”. Dissertation Abstracts International. 1991 42 (2):507-508.

Kher SK. Constraints in adoption of improved technology in rain fed maize. Indian Journal of Extension and Education.1991; 6(2): 1-3

Kohls L, Richard W. Marketing of agricultural products, 4th edition, Prentice Hall publisher, purdue university, US. 1992:pp. 848

Kulyvand B. sugar beet status in Kermanshah and strategies for sustainable development, Kermanshah Agriculture Jehad Organization. Kermanshah, 2002;pp. 61

Laharia SN, Singh SP.  Constraints in Transfer of Sugar cane Technology. Indian Journal of extension education. 1992: 3(1):15-19

Pirayesh H. Evaluate the educational needs of beet sugar workers to convey capacity Shirvan sugar factory ( MA thesis). Faculty of Agriculture: Tehran University; 1994. (in Persian)

Robert NK, Roling J .Factors influencing the adoption of nitrogen testing program .journal Agricultural Administrator. 1995; 3(4): 117-124

Rayat panah VR. Study of socio- economic factors and cultural factors affecting technology adaption process. (MA thesis). Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University.1996.(in Persian)

Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E, Research methods in behavior science. Agah publision, Tehran. 2005: pp.405.(in Persian)

Vasanthakumar J, Singh SN . A study on problem of small farmers with regard to farm inputs. . Indian Journal of Extension Education. 1991;7(2). 1-5

Yang DT, Zhu X. Modernization of agriculture and long-term growth.Journal of Monetary Economics, April 2013; 60(3): 367–382

Zamanipoor A.A. Agricultural extension in development process. Taiho Publisher. Mashhad. 2009; pp.412. (in Persian)