محاسبه کارآیی فنی چغندرقندکاران خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل مرزی تصادفی (SFA)

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چغندرقند یکی از مهمترین محصولات زراعی در استان خراسان رضوی است، که نقش بسزایی در اقتصاد این منطقه دارد. لذا بررسی کارایی این محصول مهم به نظر می­رسد. برای تحلیل اطلاعات از دو روش تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سه شهرستان چناران، نیشابور و قوچان از 190 بهره­بردار چغندرقند در سال زراعی 91-1390 جمع آوری شد. نتایج مدل تحلیل مرزی تصادفی نشان داد که، کارایی فنی در شهرستان­های چناران، نیشابور و قوچان به ترتیب 65، 68 و 60 درصد می­باشد. اما نتایج مدل تحلیل پوششی داده­ها نشان داد، چناران بیشترین کارایی مقیاس را با مقدار 76 درصد به خود اختصاص داده است و نتایج مشابه برای نیشابور و قوچان به ترتیب 61 و 58 درصد بدست آمد، لذا نتایج هر دو مدل حاکی از آن است که پتانسیل زیادی در جهت افزایش و بهبود کارایی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. همچنین 73 تا 79 درصد از مزارع چغندرقند مورد بررسی در حالت بازده صعودی نسبت به مقیاس عمل کرده­اند. لذا مصرف بیشتر نهاده­ها جهت افزایش تولید و درآمد زارعین تصمیم مناسبی می­باشد، تا از این راه افزایش تولید و در نتیجه بهبود و افزایش کارآیی حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of technical efficiency of sugar beet growers in Khorasan Razavi using data envelopment analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA)

نویسندگان [English]

  • J. Shahraki 1
  • A. sardar shahraki 2
1 Associate Professor of Sistan and Baluchestan University, Iran.
2 PhD student Natural Resource and Environmental Economics, Sistan and Baluchestan University, Iran
چکیده [English]

Sugar beet is one of the most important crops in Khorasan Razavi, Iran, which plays an important role in the economy of this province. So, it seems to be important to study the efficiency of the crop. To analyze the sugar beet efficiency information, two methods including data envelopment analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA) methods were used. Required data were collected from 190 sugar beet growers in Chenaran, Neyshabour and Ghochan cities by filling questionnaire in 2011-12 growing season. The results of SFA method showed that the technical efficiencies in Chenaran, Neyshabour and Ghochan were 65, 68, and 60%, respectively. However, the results of DEA method showed that the highest technical efficiency (76%) was found in Chenaran followed by Neyshabour (61%) and Ghochan (58%). Therefore, results obtained from the both models indicate that there is a great potential for efficiency improvement in the province. Also, 73-79% of sugar beet fields were performing in ascending state. In conclusion, an increase in input consumption is a proper decision to improve both production and farmers’ income which also improves the efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • Stochastic frontier analysis
  • sugar beet
Bjurek HL, Hjalmarsson L, Forsund FR. Deterministic parametric and nonparametric estimation in service production. Journal of Econometrics. 1990; 46 (2): 213-227.

Coelli T, Rao o, Battese E. An introduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic Publisher U.S.A. 2002; 6(1): 132-140.

Cooper W, Seiford LM, Tone K. Data envelopment analysis: a comprehensive text with models. Applications, Reference and DEA-Solver. 2000; 45(3): 354-367.

Debertin D, Agricultural production economics, Institute of Economic Research, Tarbiat Modarres University, first edition. 1998; 250-243.

Greene WH. A gamma-distributed stochastic frontier model. Journal of Econometrics.1990; 46 (5): 141-163.

Karagiannis G, Sarris A. Measuring and Explaining Scale Efficiency With The Parametric Approach:The Case Of Greek Tobacco Growers. Agricultural Economics. 2004; 33 (2): 441-451.

Latruffe L, Balcombe K, Davidova S, Zawalinska. Technical and scale efficiency of crop and livestock farms in Poland: Does specialization matter. Journal of Agricultural Economics. 2005; 32 (3): 281-296.

Mohammadi H, barimnezhad V. Performance of technical, economic, a locative and scale in production cooperatives using stochastic frontier and data envelopment analysis: a case study in Qom plain. Proceedings of the Fifth Biennial Conference of Agricultural Economics. 2006. 2 (5): 34-56. (In Persian, abstract in English)

Necat m. Alemdar T. Technical Efficiency Analysis of Tobacco Farming in Southeastern Anatolia. Department of Agricultural Economics of Çukurov, University Turkey. 2005; 3(4): 34-36.

Nemati A, Sidan S.M, Zare Sh. Technical Comparison of sugar beet and its influencing factors In Kermanshah, Hamedan & Khorasan. Fifth Biennial Conference of Agricultural Economics Zahedan. 2006. (In Persian)

Osborne S. Trueblood M. An Examination of Economic Efficiency of Russian Crop Production in The Reform Period. Journal of Agricultural Economics. 2006; 34 (1): 25-38.

Sabouhi M., jamniya A. Determine the efficiency of banana plantations in the province of sistan and Baluchistan. Journal of Agricultural Economics. 2007. 2(2): 135-146 (In Persian, abstract in English).

Sadat moazeni S, Karbasi A. Measurement of performance using data envelopment analysis: case study city of Zarand pistachio growers. Agricultural and Development Economics. 2008. 16(61): 51-54 (In Persian, abstract in English).

Sardar Shahraki A, Dahmardeh N, Karbasi A.R. Calculating efficiency and returns to scale grape producers the Sistan region by using Data envelopment analysis method’s. Journal of Operations Research and Its Applications. 2013; 34: 77-90 (In Persian, abstract in English).

Sardar Shahraki A, Dahmardeh N, Karbasi AR. Determining technical efficiency with risk for grape gardens in sistan area by usingstochastic frontieranalysis. International Journal of Agriculture: Research and Review. 2012; 2(s): 1037-1044.

Schmidt P, Knox Lovell CA. Estimating technical and a locative inefficiency relative to stochastic production and cost frontiers. Journal of Economics. 1979; 9 (2): 343-366.

Shafiee L, Javaheri MA, Poorjoupary Z. Technical efficiency, allocative and economic sugar beet city Bardsir. Journal of Sugar Beet. 2007; 22(2): 109-121 (In Persian, abstract in English).

Sidan SM. Examine the technical efficiency of Sugar Beet Growers and the factors effecting its decline The Case of Hamedan Province. Journal of Sugar Beet. 2008. 21(2): 137-150 (In Persian, abstract in English).

Statistics of agricultural production 2009-2010, Bureau of Statistics and Information Technology Ministry of Agriculture., Tehran, Ministry of Agriculture, Planning and Economic Affairs.

Tozer p. Measuring the efficiency of wheat production of western Australian growers. Paper presented to the 54th annual meeting of the Australian Agricultural and Resource Economics Society, Adelaide, SA. Australia. 2010; 2 (4): 23-45.

Villano V, Fleming E. Technical Inefficiency and Production Risk in Rice Farming: Evidence from Central Luzon Philippines. Asian Economic journal; 2006; 20 (1): 29-46.

Zare sh. Economy and efficiency of production Grape Growers Khorasan (case study city of Kashmar). Agricultural Economics and Development. Productivity and Efficiency Supplement. 2005. 5(2): 325-279 (In Persian, abstract in English)