اثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقند

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده

به منظور بررسی اثرات رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک بین اندامهای مختلف چغندرقند در طول فصل زراعی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در سال 1377 اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : کنترل کامل علفهای هرز در طول فصل رشد به عنوان شاهد، کنترل تا چهار و هشت هفته بعد از سبز شدن، کنترل از چهار و هشت هفته بعد از سبز شدن و عدم کننترل علفهای هرز در طول فصل زراعی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تأثیر رقابت علفهای هرز در مراحل اولیه رشد ناچیز است ولی هرچه به انتهای فصل رشد نزدیک می شویم اثر رقابت بیشتر ظاهر می شود و اختلاف عملکرد اندامهای مختلف بیشتر میشود. در انتهای فصل رشد اختلاف بین تیمارها از نظر عملکرد اندامهایی نظیر برگ، دمبرگ و طوقه کم می شود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود در حالی که از نظر عملکرد ریشه اختلاف معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of weed competition on the growth and dry matter partitioning in the sugar beet parts

نویسندگان [English]

  • H.A. Shahbazi 1
  • M.H. Rashed 2
1 Khorasan Agricultural Reseach Center
2 Ferdosi University, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • dry matter
  • weed