نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات اصلاح چغندرقند در ایران

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی- موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

2 استاد دانشگاه شیراز

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کشاورزی ارمنستان

چکیده

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در تحقیقات اصلاح و تهیه ارقام چغندرقند در ایران است. آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل ارزش و هزینه تولید چغندرقند در سال 1389 و هزینه تحقیقات اصلاح بذر چغندرقند در سال مذکور به ترتیب از اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جمع آوری شد. پس از برآورد تابعی که در آن متغیر وابسته ارزش محصول و متغیرهای مستقل آن هزینه نهاده‌های متعارف(آب، کارگر، بذر و ...) و هزینه تحقیقات اصلاح بذر چغندرقند بود، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات مذکور با استفاده از مفاهیمی نظیر تولید متوسط، تولید نهایی و نرخ بهره سرمایه‌گذاری محاسبه شد. براساس نتایج میزان تولید نهایی متغیر هزینه تحقیقات اصلاح بذر چغندرقند معادل 10/93 ریال است. نتایج همچنین موید آن بود که دامنه تغییرات نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات مذکور بین 48/97 و 37/56 درصد به ترتیب برای تاخیرهای زمانی شش و 7/5 سال و میزان نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات مورد نظر در میانه دامنه زمانی مذکور 52/42 درصد بود که این موضوع مبین اقتصادی بودن سرمایه گذاری در تحقیقات اصلاح ارقام چغندرقند در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rate of return on investments in sugar beet breeding research in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Rafati 1
  • B. Najafi 2
  • E. Ghazaryan 3
1 Instructor of Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI), Ministry of Jihad-e-Agriculture, Iran.
2 Professor of Dept. of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Iran.
3 Professor of Faculty of Economics, Armenian National Agrarian University, Armenia.
چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the economic efficiency of investment in sugar beet breeding research in Iran. The required information including the value and cost of sugar beet production in 2010 and the budget allocated to the sugar beet breeding research were obtained from the Office of Statistics and Information Technology of Ministry of Jihad-e-Agriculture and Agricultural Research, Education and Extension Organization, respectively. After estimating a function in which the dependent variable was crop value, and the independent variables were conventional inputs (water, labor, seed, etc.) and research expenditure costs, the research rate of return was determined using average production, marginal production, and the rate of investment interest. According to the results, the amount of marginal production of sugar beet breeding research cost variable was 10.93 Rials. The range of variations in rate of return in sugar beet breeding research investment was 48.97% and 37.56% for times lags of 6 and 7.5 years, respectively. Finally, the rate of return of sugar beet breeding research investment in the median of the above-mentioned range was 42.52%. The finding confirms that any investment in sugar beet breeding research in Iran would be economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural research
  • Breeding
  • rate of return
  • sugar beet
Anonymous. Sugar specialty statistics. Iranian Sugar Factories Syndicate.2013; Available at: http://www.isfs.ir/amartakhassosi1.htm (in Persian)

Araji AA. Return to public investment in wheat research in western United States. Can. J. Agr. Eocn. 1989; 37:467-479.

Asadi H. Determination of economic return of improved variety of irrigated wheat in Iran.Technical report, Seed and Plant Improvement Institute. 2001 Aug.74p. Report No 80/267. (in Persian)

Asadi H, Saeedi A. Estimation of investment return of improved varieties in irrigated wheat crop in Iran. Pajouhsh and Sazandegi. 2004; 64:22-32. (in Persian, abstract in English)

Aw- Hassan A, Ghanem E, Ali AA, Mansour M, Solh MB.Economic returns from improved wheat technology in upper Egypt. ICARDA social science paper; 1995. 31p. Report No 1 viii. 

Bagherzadeh A, Komijani A. Measuring and analysing the rate of return of agricultural expenditures on R&D in Iran.Agricultural Economics.2011;5(2):178-201.(in Persian, abstract in English)

Bredahl M, Peterson W. The productivity and allocation of research: U.S. agricultural experiment stations. Amer J Agr Econ. 1976; 58:684-692.

Cline PL, Lu YC. Efficiency aspects of the spatial allocation of public sector agricultural research and extension in the United States. Regional Science Perspectives. 1976; 6:1-16.  

Dadgar Y, Rahmani T. Principles of economics. Bostan ketab Publisher, Qum,Iran. 2005; pp.480. (in Persian)

Evenson RE. The contribution of agricultural research to production. J. Farm Econ. 1967; 49: 1415-1425.

Fishelson G. Returns to human and research capital in the non-south agricultural sector of the United States, 1949-64. Amer J Agr Econ. 1971; 53:129-131.

Gutierrez L. Agricultural labor productivity in some countries. Agricultural Economics Review. 2007; 3: 66-76.

Haghiri M, Rafati M. Estimation of return rate of cereals research investment, Quads variety of wheat. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Agricultural Economics Research Bureau. 1996 Dec. 30p. Report No. : 404-75. (in Persian)

Johnston BF, Mellor JW. The role of agriculture in economic development. Amer. Econ. Review. 1961; 51:566-593.

Mosanejad MGh. The research role on agricultural development.Agricultural research, Education and Extension Organization, Agricultural Economics Research Bureau. 1994 Feb. 14p. (in Persian)

Norton GW, Davis JS. Evaluating returns to agricultural research: A review. Amer. J. Agr. Econ. 1981; 63:685-699.

Najafi B. Technology improvement and agricultural research priority in Iran. Proceedings of Research and Development Seminar; 1989 July 17-19; Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran: Iran.1989.P.548-554.

Nikooie AR, Bagheri A, Ghandi  A, Zare  E. Study of Investment Output on Agricultural Researches Case study; Researches on Mahdavi Variety in Isfahan province. Journal of Agricultural Sciences. 2006;12(2):251-260.

Nikooie AR, Bagheri A, Soleymanipour A, Shirvaniyan A, Zare  Sh, Nemati A, Ebrahimiyan HR. Investigation on sugar beet employment value in Iran. Journal of Sugar Beet. 2007;23(1):93-108.

Norton GW, Ortiz J. Reaping the returns to research. J Prod Agr. 1992; 5: 203-209.

Rafati M, Najafi B. Determination of rate of return of wheat breeding research in Fars province. Agricultural Economic and Development. 1986; 15:9-33.

Schuh GE, Tollini H. Costs and benefits of agricultural research: The state of the arts. World Bank Staff Working Paper. Washington D C, USA.1979 Oct. 72 p. Report No.360 .

Schwartz LA, Sterns JA, Oehmke JF. Economic returns to cowpea research, extension and input distribution in Senegal. Agricultural Economic. 1993;8:161-171.

Solaymani Sedehi M, Mozafari M, Naeimi A, Tafazoli S, Kivanlou M. Supply chain of sugar industry in Iran. The institute for trade studies & research Publisher. Tehran, Iran.2010; pp.401. (in Persian)

Soltani GR, Shajari Sh, Salmanzadeh S. The economic returns and distribution of Social benefits of agricultural research, education and extension in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics.2009; 2 (4):1-19.

Traxler G, Byerlee D. Linking technical change to research effort: An examination and spillovers effects. Agricultural Economics.2001;24:235-246

Yee J, Huffman W. Rates of return to Public Agricultural Research in the Presence of research Spillovers. Presented at the American Agricultural Economic Association Meetings; 2001 Aug 5-8; Chicago, Illinois.

Zare Mehrjerdi MR, Akbari A. Effects of improved seeds in per hectare wheat yield. Agricultural Economic and Development. 2001;63:137-150.