تعیین تعداد روزهای کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه‎مکانیزه چغندرقند (مطالعه موردی شهرستان نهاوند)

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکانیزاسیون

2 استاد گروه ماشین‎های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیقی برای تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه‎مکانیزه چغندرقند در شهرستان نهاوند در سال 1389 انجام پذیرفت. مهم‎ترین عامل محدودکننده عملیات کشاورزی در تقویم زراعی برای تولید محصولات، زمان عملیات است که آن هم برای برخی از عملیات (از قبیل خاک‎ورزی) تابعی از میزان رطوبت خاک می‎باشد. مواردی که در این تحقیق برای تعیین تعداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از: تعیین محدوده مجاز مؤثرترین عامل محدودکننده کاشت مکانیزه و برداشت نیمه‎مکانیزه چغندرقند، تعیین برخی عوامل مؤثر بر تغییر عامل محدودکننده و بررسی و تعیین احتمال وقوع تعداد روزهای مناسب برای کاشت مکانیزه و برداشت نیمه‎مکانیزه چغندرقند. محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت خاک لوم‎رسی به گونه‎ای که قابلیت انجام عملیات را داشته باشد 5/14 درصد وزنی تعیین شد. دراین محدوده، خاک قابلیت پذیرش 34/6 میلی‎متر رطوبت (بارندگی) برای کاشت و 62/10 میلی‎متر برای برداشت در عمق انجام عملیات در هر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد. برخی عوامل تأثیرگذار بر تغییر رطوبت خاک عبارت است از: میزان و شدت بارندگی، وضعیت زهکشی خاک، درصد رطوبت موجود در هوا، تبخیر و تعرق، رواناب سطحی خاک، میزان و شدت تابش خورشید (طول روز و شب)، درجه حرارت محیط، میزان پوشش گیاهی و بافت خاک می‎باشند. در محدوده زمانی کاشت 3/19 درصد بارندگی و در دوره برداشت 5/7 درصد بارندگی تبدیل به رواناب می‎شود. بنابراین حداکثر بارش مجاز در وضعیتی که خاک را از حالت مناسب برای انجام عملیات ماشینی کاشت و برداشت خارج نکند به ترتیب 6/7 و 41/11 میلی‎متر در هر نوبت بارندگی خواهد بود. برای خروج رطوبت اضافی بعد از این بارش‎ها برای عملیات کاشت و برداشت به ترتیب پنج و هفت روز زمان لازم است. بنابراین تعداد روزهای کاری برای عملیات کاشت مکانیزه حدود 20 روز، و برای عملیات برداشت نیمه‎مکانیزه حدود 23 روز با اطمینان 99 درصد، برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the number of working days of mechanized planting and semi-mechanized harvesting of sugar beet in Nahavand region

نویسندگان [English]

  • M. Heidari 1
  • A.M. Borghei 2
1 M.Sc. of Agricultural mechanization, Tehran university, Iran
2 professor of farm machinery in Tehran university, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the allowed and desired limits for heavy soils of texture (clay loom), as it has operational capability (friability), These limits were 6.34 mm for planting and 10.62 mm for harvesting in each raining or irrigation episode. We determined some factors that affect soil wetness and water content as follow: the amount and severity of rain, the condition of soil’s drainage, the percent of air moisture, evapotranspiration, the amount of runoff, the amount and severity of sunlight, the ambient temperature, the condition of vegetation and, the soil texture. The time needed for dryness and removal of soil moisture as evapotranspiration in each over- desired and allowed capacity rains are 5-7 days. Also, because of higher evaporation in planting time (late April and early May) than in harvesting time (November), and also higher surface temperature in spring, both result in moving the vapor from deeper layers of soil to surface. Therefore, as our result showed, the time needed for readiness of soil for machinery operation at time of planting are 5 days for planting (late April and early May) and 7 days for harvesting time (November). According to our calculation, 19.5% of rains at planting time and 7.5% at harvest time changed to run- off; and with taking this amount of run- off in account at allowed- limit calculation, and also because of texture of the studied soil, the maximum allowed rain in which the soil remains in proper condition for machinery planting and harvesting activities exceeded 7.6 and 11.41 mm in each rainy day. As a result, according to limiting factor of well doing of operations and also factors affecting these restricting factors, the number of working days for mechanized planting operation was found to be about 19.69 days and also 21.98 days for harvesting operations in farms with heavy soil with 98% of probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage
  • friability
  • runoff
  • soil texture
  • Suitable working day
  • Tillage
Alizadeh A. Principles Of Applied Hydrology. Twenty-Fure Edition. Imam Reza University Publication. 2009. (in Persian)

Almassi M, Kiani S, loveimi N. Principles of Agricultural Mechanization. Jungle Publications. 2009. (in Persian)

Azari A, Akbarlou H, Bakhtiarian H, Heidarpour R, Mirzaian AM, Varshosaz Gh. Crop Production. Ministry Of Education. 2008. (in Persian)

Alizadeh A. Soil water-plant  Relationship. Fifth Edition. Imam Reza University Publication. 2006. (in Persian)

Anonymous. Astaticial Agriculture Crops. Crop Yer 2010-2011. Ministry OF Agriculture. 2012. (in Persian)

Bakhtiari MR. Investigation And Selection Of The Most Suitable Combination Of Common Tractors And Moldboard Plows. Thesis Of Master Of Science Of Mechanics Of Agricultural Machinery In Shiraz. 1997. (in Persian)

Bazyar K. Determination on number of working days of Mechanized planting of sugar beet in Islam Abadegharb. Thesis Of Master Of Science Islamic University Science And Research Campus In Tehran. 2004. (in Persian)

Behrouzi-Lar M. Farm Pawer And Machinery Management, Laberatory Manual And Work. 2edation. Tehran University Publication. 2011. (in Persian)

Bybordi M. Water In Relation To Soils And Plants, Principles Of Irrigation Engineer. Tehran University Publication. 2005. (in Persian)

Elyas Azar Kh. Soil Science (Public And Private). Ourumieh University Publication. 2001. (in Persian)

Ebrahimi-Koulaie H. Determination Of Favorite Date Of Three Sugar Beet Varieties In Hamedan. Journal of Sugar Beet. 2003; 18(2);131-142.(in Persian, abstract in English) 

Ghadimi N, Naderi J, Ahmadimoghim A. Geography Of Hamedan Province. Fourth Edition. Ministry Of Edaction. 2004. (in Persian)

Husaini SM. Irrigation Principles and Practices. Astan ghods publications. 1997. (in Persian)

Heidari M. Assessment and determination on number of working days of mechanized planting and semi-mechanized harvesting of sugarbeet in nahavand region. Thesis Of Master Of Science Of Islamic University Science And Research Cumpus In Tehran. 2006. (in Persian)

Haghnia Gh. Soils, An Introdaction. Ferdosi University Publications. 1997.(in Persian)

Khajepur MR. Prodaction Of Industrial Crops. Isfahan Industrial University. 1999. (in Persian)

Khodabandeh N. Agriculture And Industrial Plants. Tehran University Publications. 1994. (in Persian)

Khoshfetrat GhR. Semi Detailed Soil Science Report In Nahavand Region. Ministry Of Agriculture And Rural Conesteruction. No. 511. 1977. (in Persian)

Khan AS, Tabassum MA, Farooq M. Effactto "Mechanize seeding and planting operations in Pakistan Agricultural Mechanization in Asia, Africa and latin America. 1992. 23 (3): 15-20.  

Mahdavi M. Aplied Hydrology. Tehran University Publications. Vol. 2. 1993. (in Persian)

Mahmoudi Sh. Hakimian M. Foundamentals Of Soil Science. Eighth Edition. Tehran University Publications. 2008. (in Persian)

Mahboubi AA, Naderi AA. Applied Soil Physics: Soil Water And Temperature Applications. Bu-Alisina University Publications. 2002. (in Persian)

Mansouri-rad D. Farm Machinery and Trators. Bu-Ali Sina University Publications. 2007. Vol. 2. (in Persian)

Rezai A. Concepts of probability and Statistics. Mashhad publishing Co. 2008. (in Persian)

Shafyi A. Principles Of Farm Machinery. Tehran University publication. 2006. Vol. 1. 

SAE D. Agricultural Machinery Management Data ASAE Standard 1998. No 4

Usofi R. Working Days Of Mechanized Spraying In Ghazvin Province. Thesis Of Master Of Science And Research Cumpus In Tehran. 2001. (in Persian)

William E, Boehlje M. Machinery selection Considering Timelines Losses, Transaction of the ASAE. 1980.

Witney B. Choosing and Using Farm Machines, Longman Scientific and Technical. New York. 1988.

Zarin Kafsh M. Fundamentals Of Soil Science And Enviroment In Relation To Plant. First Edation. Islamic University Publication. 1998.  Vol. 1.