گزارش کوتاه- (Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار / گروه گیاهپزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشجو / گروه گیاهپزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجو / گروه گیاهپزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

برای تعیین گونه‌های پروانه های برگخوار مزارع چغندرقند اصفهان، نمونه‌گیری لارو یا شفیره بالپولکداران به صورت ماهانه یا دو هفته یکبار از خاک و یابرگ چغندرقند درشهر ابریشم استان اصفهان طی سال 1393انجام شد. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از پرورش و ظهور بالغین و شناسایی مورفولوژیکی، DNA آن‌ها استخراج شد. پس از تکثیر بخشی از ژن سیتوکروم اکسیداز یک توسط جفت آغازگر Lep- F/R، محصول PCR جهت تعیین توالی به شرکت Macrogen کره جنوبی ارسال شد. همردیف‌سازی توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیر یافته و بلاست آن با توالی‌های موجود در بانک ژن نشان داد که در میان نمونه‌های شناسایی شده یکی از آن‌ها شباهت 100 درصدی با (hufnagel, 1766) Anarta trifolii گزارش شده از کانادا دارد. ترکیب گونه‌ای شب پره‌ها با جمع آوری 476 لارو یا شفیره در 10 نوبت نمونه برداری مشخص شد. Spodoptera exigua و A trifolii به ترتیب با فراوانی 65/42٪ و 45/38٪ از کل نمونه‌ها بیشترین فراوانی گونه‌های noctuid را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of Anarta trifolii (lep.:Noctuidae) as a sugar beet pest in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • jahangir khajehali 1
  • khadijeh darabi 2
  • Fatemeh Mohamadpour 3
1 Associate Professor of Entomology / Department of Plant Protection College of Agriculture Isfahan University of Technology,
2 student / Department of Plant Protection, Isfahan University of Technology
3 Student / Department of Plant Protection, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

To determine armyworm species in sugar beet fields in Isfahan, monthly or biweekly sampling of lepidopteran larvae or pupae from soil or beet leaves was conducted in Abrisham town of Isfahan, Iran in 2014. Samples were sent to the laboratory and their