اثر تاریخ کاشت در تحمل ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت در میزان تحمل و عملکرد ارقام چغندرقند به نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii A. Schmidt, 1871) در سالهای 1367 و 1369 شانزده رقم بذر چغندرقند تجارتی به نامهای PP3, IC-6201,IC-6203, BR1, H5505, PP15, Polybeta, PP8, PP18 7233×MST,  .8001, Polyrave, 9597, IC-6202, 41R×MST, PP22 طی دو آزمایش در مزارع آلوده به نماتد ناحیه وقاصلوی علیای ارومیه کاشته شد. در تحقیقات مربوط به سال 1367، میزان آلودگی خاک مزرعه 34 عدد تخم و پوره سن دوم نماتد در هر گرم خاک بود. در این تحیق بذرها در تاریخ 15 فروردین زمانیکه دمای خاک در عمق 10 سانتیمتری حدود 3 درجه سانتیگراد بود در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار کاشته شدند. در پایان فصل زراعی و پس از برداشت محصول ریشه، محاسبات آماری نشان داد که اختلاف عملکرد ریشه ارقام Polyrave, IC6201, IC6203, BRI  با کمترین مقدار در سطح 1% معنی دار بود. در تحقیقات مربوط به سال 1369، میزان آلودگی خاک مزرعه 35 عدد تخم و پوره سن دوم نماتد در هر گرم خاک برآورد شد. در این تحقیق بذرها در تاریخ 29 اردببهشت ماه زمانیکه دمای خاک در عمق 10 سانتیمتری حدود 28 درجه سانتیگراد بود، در قالب طرح فوق در چهار تکرار کاشت شدند. نتیجه این بررسی نشان داد که به علت دیر کاشت و بالا بودن دمای خاک، ارقام متحمل چغندرقند نیز تحمل خود را در مقابل نماتد از دست داده و به شدت آسیب دیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of planting date on tolerance of sugar beet cultivars to beet cyst nematode in West Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • R. Parvizi 1
  • H. Eshtiaghi 2
  • M. Baghai 3
1 Agricultural Research Center of West Azarbijan, Iran
2 Department of plant protection, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Plant pests and Diseases Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the years of 1988, and 1990 sixteen sugar beet cultivars (cv) based on two experiments were planted at north veghasslou in W. Azarbaijan province.  These were : BR1, IC 6203 , IC 6201, polyrave, 8001, PP3, PP18, Polybeta, PP15, H5505, PP22, 7233×MST,41R×MST, IC 6202, 9597, PP8. The levels of soil infestation to beet cyst nematode (Heterodra schachtii) population for first experiment was carried out in 1988 in a complete randomized block design with 4 reps. Size of experimental blocks we 2.5×7m each, having 4 rows of 50cm plants on each row were 20 com apart from each other. The first experiment was started in April and seeds were planted in soil where the temperature was 3 °C. At the end of the growing season, root yields were obtained in September. Roots from each block were weighed and data were converted to tons/ha. Pulp samples were taken and sent to Karaj Sugar Beet Seed Institute Labs, for further analysis. The results showed that the yields of Cvs, BR1 IC 6201 and polyrave were   highest and that of 9597 was lowest and the difference between them was statistically significant at the 1% level. Except Cv 9597, There were no significant differences between other Cvs. Therefore Cv. 9597 was designated as a susceptible and unsuitable sugar beet cultivar for the region. The second experiment with the same experimental design was started in May 1990 when the soil temperature was 28 °C at 10 Cm depth. The results showed that late planting caused loss of tolerance to nematodes, poor plant growth ending to total failure of the crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nematode
  • Planting date
  • sugar beet