جـداسـازی و شنــاسایی‌ ویـروس‌های‌ عامل‌ ایجاد علائم ‌ موزائیک‌ چغندرقند در کرج‌

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

 از مناطق مختلف چغندرکاری کرج دو ویروس که علائم موزائیک را نشان میدادند جدا و در دو گروه قرار گرفتند، دامنه‌ میزبانی‌ جدایه‌های گروه اول محدود به‌ گیاهان‌ خانواده‌ اسفناج‌ (Chenopodiaceae) و تاج‌ خروس‌ (Amaranthaceae) بود. عصاره‌ گیاهی‌ حاوی‌ این‌ جدایه‌ها مربوط به‌ ویروس‌ موزائیک‌ چغنـدرقند (Beet  Mosaic Virus) در آزمایش‌ سرولوژیک‌ نشت‌ متقابل‌ در آگار در برابر آنتی‌سرم  واکنش‌ مثبت‌ نشان‌ داد و در مطالعات‌ میکروسکپ‌ الکترونی‌ پیکره‌های‌ ویروس‌ به صورت‌ رشته‌های‌ خمش‌‎پذیر به طول‌ 740-720 نانومتر مشاهده‌ شد. درجــه‌ حــرارت‌ بی‌اثر شدن‌ ویـروس‌ در مـدت‌ 10 دقیقه‌  55  درجه سانتیگراد، حد نهایی‌ رقت‌ آن‌ 3-10 و پایداری آن‌ در شرایط آزمایشگاه‌ دو روز تعیین‌ گردید. این‌ ویروس‌ توسط شته‌ سبز هلو (Myzus persicae) بعد از یک‌ دقیقه‌ تغذیه‌ از گیاه‌ آلوده‌ با کارآئی‌  3/53 به گیاهان سالم چغندر انتقال یافت. جدایه‌های گروه دوم که‌ از نمونه‌های چغندرقند مناطق‌ شهریار و کمال‌‎آباد جدا گردید، روی‌ لوبیا چشم‌ بلبلــی‌ Vigna unquiculata، باقلا  Vicia fabaeو انواع‌ سلمک‌ Chenopodium spp.   لکه‌های‌ موضعی‌ به صورت‌ نکروتیک‌ ایجاد کرده‌ و در گیاهانی‌ از خانواده‌ کدوئیان‌  (Cucurbitaceae) و بادمجانیان‌ (Solanaceae) سیستمیک‌ شد. در آزمایش‌ ســرولوژیـک‌ نشــت‌ متقــابل‌ در آگار در برابر استرین‌ تیپ‌ ویروس‌ موزائیک‌ خیار Cucumber Mosaic Virus  واکنش‌ مثبـت‌ نشـان‌ داد و در مطالعــات‌ میکروسکپ‌ الکترونی‌ پیکره‌های‌ چند‎وجهی‌ آن به قطر 30-28 نانومتر مشاهده‌ شد. درجه‌ حرارت‌ بی‌اثر شدن‌ آن‌ در مدت 10 دقیقه 60 درجه‌ سانتیگراد، حد نهایی رقت‌ آن‌ 4-10 و پایداری‌ آن در آزمایشگاه‌ یک روز تعیین‌ گردید. این‌ ویروس‌ بوسیله شته‌ سبز هلو از بوته‌های‌ آلوده‌ با کارایی 7/11 درصد به‌ بوته‌های‌ سالم‌ انتقال‌ یافت‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of viruses causing sugar beet Mosaic symptoms in Karaj

نویسندگان [English]

  • S. Jalali 1
  • M. Okhovvat 2
  • Gh. Mossahebi 2
  • M. N. Arjmand 3
1 Plant Pests and Diseases Research Div., Iran
2 University of Tehran, Coll. of Agr. Iran
3 Sugar beet seed institute, Iran
چکیده [English]

Two different viruses were isolated from sugar beet growing areas in Karaj, which caused mosaic symptoms. Collected samples were classified in two different groups. The host range of the first group was confined to some species in Chenopodiaceae and Amaranthaceae families. The sap of infected plants reacted positively with Beet Mosaic Virus antisera in ouchterlony double-diffusion test. Electron microscopy of infected plant’s sap revealed filamentous particles measured roughly 720-740 nm long.
Thermal inactivation point was 55oc for 10 min., dilution end point 10-3 and longevity in vitro was two days. This virus was transmitted by green peach aphid (Myzus persicae) in non-persistent manner with 53.3 efficiency.
Isolats in the second group caused necrotic local lesion in Vigna unguiculata, vicia faba and Chenopodium amaranticolor and became systemic in cucurbitaceaous and solonaceaous hosts. The infected sap of this virus reacted positively with Cucumber Mosaic Virus (type-Strein) antiserum. Upon electron microscopy, the isometric particles of the virus were measured 30nm. in diameter. Thermal inactivation point of this virus was 60 oc for 10min, dilution end point 10-4 and longevity in vitro was one day under greenhouse conditions. This virus was transmitted by the green peach aphid in non-persistent manner with 11.7 percent efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Mosaic Virus