کنترل بیولوژیک طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum Denis & Schiffermüller (Lep.: Noctuidae) با استفاده از طعمه Bacillus thuringiensis (Bt) نیمه جامد (Semisolid)

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

آفت طوقه‌بر Denis & Schiffermüller Agrotis segetum یکی از مهم‌ترین آفات چغندر قند محسوب می‌شود. لارو این آفت از سن دوم به بعد از ناحیه طوقه چغندرقند تغذیه کرده و سبب قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می‌گردد. این تحقیق طی سال های 1392 تا 1394 در استان های آذربایجان غربی و لرستان انجام شد. در این تحقیق کارآیی طعمه Bt تهیه شده به روش نیمه جامد (Semisolid)  در مقایسه با روش‌های متداول (استفاده از محلول سموم فسفره و طعمه مسموم) در استان های آذربایجان غربی و لرستان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای فصل رشد (هفت روز پس از ظهور گیاهچه) تیمارهای: دورسبان (کلرپیریفوس) EC 8/40% ، طعمه پاشی با Bt تجاری (بایلوپ)، محلول پاشی با Btتجاری (بایلوپ) و طعمه Bt تهیه شده به روش نیمه جامد،  در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در دو مرحله، هفت روز پس از ظهور گیاهچه و ده روز بعد، در مزرعه اعمال گردید. در استان آذربایجان غربی نتایج تجزیه واریانس در مجموع دوسال نشان داد که تیمار طعمه نیمه جامد Bt  با 3/4 % خسارت، بیشترین میزان کاهش خسارت مربوط را داشته و بطور معنی دار از سایر تیمارها بهتر بود. در استان لرستان بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها، کارآیی حشره کش دورسبان (کلرپیریفوس) و طعمه نیمه جامد Bt  نسبت به سایر تیمارها بهتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological control of the turnip moth, Agrotis segetum Denis & Schiffermüller (Lep.: Noctuidae) by Bacillus thuringiensis (Bt) semisolid bait on sugar beet

نویسنده [English]

  • Hossein Noori
Associated Professor, IRRIP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agrotis segetum
  • Bt bait
  • Semisolid
  • Dursban (Chlorpyrifos)
  • sugar beet