اﺛﺮهیدروپرایمینگ بذر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تأخیری

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استاد

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

5 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

     این تحقیق با هدف بررسی امکان بهبود عملکرد و صفات کیفی چغندرقند با استفاده از هیدروپرایمینگ بذر و افزایش تراکم در کشت تاخیری انجام شد. در این آزمایش از دو رقم چغندرقند ایرانی(آریا و شکوفا) استفاده شد. در ابتدا حد بهینه هیدروپرایمینگ بذر ارقام مورد نظر در آزمایشگاه تعیین گردید و سپس از بذر هر رقم به اندازه مورد نیاز جهت کشت در مزرعه پرایم شد. کشت با دستگاه تک ردیفه دستی و با تراکم بالا انجام شد تا تراکم بوته های مورد نظر بعد از تنک حاصل شود. اولین آبیاری (سیستم قطره ای) در تاریخ 9 خرداد هر سال(1394 و 1395) انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. ارقام(شکوفا و آریا) در ﮐﺮتﻫﺎی اصلی و بذر پرایم شده و پرایم نشده در دو سطح و تراکم در چهار سطح ( 70، 85، 100 و 115 هزار بوته در هکتار) بصورت فاکتوریل درﮐﺮتﻫﺎی فرعی قرار داده شدند. پس از برداشت در اول آبان ماه و محاسبهﻋﻤﻠﮑﺮﺩ، خمیر ریشه از هر کرت تهیه و صفات کیفی اندازه گیری شد. در پایان بعد از بدست آوردن داده های دو ساله تجزیه واریانس مرکب صورت گرفت. نتایج نشان داد که رقم شکوفا از نظر عملکرد با 44 تن در هکتار برتر از رقم آریا بود، اما در سایر صفات کیفی تفاوت معنی داری بین دو رقم نبود. پرایمینگ نیز تاثیر معنی داری بر هیچ یک از صفات کمی و کیفی چغندرقند نداشت. در تراکم یکصد هزار بوته در هکتار بیشترین عملکرد ریشه، عملکر قند ناخالص و عملکرد قند خالص  به ترتیب با  45، 7/1 و 5/9 تن در هکتار بدست آمد. لذا برای کشت تاخیری چغندرقند، کشت رقم بذر پرایم نشده رقم شکوفا با تراکم نهایی100 هزار بوته در هکتار به عنوان تراکم مطلوب قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed hydroprimig and plant density on yield and quality traits of tow hybrid variety of sugar beet in delay planting

نویسندگان [English]

  • ali jalilian 1
  • Shima Alipour 2
  • Mansour Taghvaei 3
  • Homan Razi 4
  • Abdolreza kazemini 5
2 Department of Crop Production and Plant Breeding, Shiraz University, Iran
3 Prof
4 Department of Crop Production and Plant Breeding, Shiraz University, Iran
5 Department of Crop Production and Plant Breeding, Shiraz University, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • priming
  • germination
  • sugar content
Abdollahian Noghabi M, Sheykholeslami M, Babaei J. Terms and meanings of technological quantity and quality of sugarbeet. Journal of Sugar beet, 2005; 21: 101-104. (in Persian, abstract in English)

Alipour S, Taghvaie M, jalilian A, Razii H, Kazemin A. Effect of seed hydroperimig  and plant density on quantity and quality traits of sugar beet in delay planting. PhD thesis in Shiraz University. 2018. (in Persian, abstract in English)

Alipour S, Taghvaie M, jalilian A, Kazemin A, Razii H. Hydro-thermal priming enhance seed germination capacity and seedling growth in sugar beet. Cellular and Molecular Biology. 2019; 65(4): 90-95.

Amjadi P. Effects of harvest time and variety on qualitative and quantitative characters of root sugar accumulation in sugar beet. Ms Theses. Karaj. University of Tehran. 2003. (in Persian, abstract in English)

Ashraf Mansouri GR, Jeokar L. Effect of planting pattern on quantitative and qualitative characteristics of sugar beet (Beta vulgaris L.) in temperate regions of Fars province. Journal of Sugar beet, 2009; 25(2): 141-152. (in Persian, abstract in English)

Asvadi J, Sadeghzadeh hemayati S. Study of sowing date and plant density on plant morphological characters at first and second year of sugar beet growth to seed production. Abstracts of 6th Iranian Agronomy and plant breeding Congress. 2004; P 456. (in Persian)

Azzazy NB, Shalaby NMS, Abd El-Razek AM. Effect of planting density and days to harvest on yield and quality of some sugar beet varieties under Fayoum Governorate condition. Egyptian Journal of Applied Science, 2007; 22 (12A):101-114.

Bayat A, Latifi N, Mohamadian R, Galeshi S. A study of the effects of plant density time of three sugar beet varieties. Iranian Journal of Agriculture Science.2001; 32(2): 275-284. (in Persian, abstract in English)

Bradford KJ, Haigh AM. Relationship between accumulated hydrothermal time during seed priming and subsequent seed germination rates. Seed Science Research, 1994; 4: 63-69.

Bu H, Sharma LK, Denton A, Franzen D W. Sugar beet yield and quality prediction at multiple harvest dates using active-optical sensors. Agronmy Journal. 2016; 108, 273–284.

Çakniakçi R, Oral E. Root yield and quality of sugar beet in relation to sowing date, plant population and harvesting date interactions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry.2002; 26: 133-139.

Campbell LG,  Enz J W. Temperature effects on sugar beet seedling emergence. Journal of Sugar Beet Research.1991; 28:129-140. 

Durr C, Boiffin J. Sugar beet seedling growth from germination to first leaf stage. The Journal of Agricultural Science, 1995; 124: 427-435.

Er C, Inan H. The effect of plant density and harvesting time on yield and quality of sugar beet at different climatically regions. Sugar, 1989; 125:39- 47.

Foti S, Cosentino SL, Patane C, Dagosta GM. Effect of osmo conditioning upon seed germination of sorghum (sorghum bicolor (L) Moench) under low temperatures. Seed Science and Technology, 2002; 30:521-533.

Franzen DW, Anfirud M, Carson P. Sugar beet rooting depth. Sugar beet Research and Extension Reports, 2005; 35: 105-108.

Harris DA, Pathan K, Gothkar P, Joshi A, Chivasa W. On-farm seed priming: Using participatory methods to revive and refine a key technology. Agricultural Systems, 2001; 69: 151-164.

Hatami A. Determination of optimum sowing and harvest date in new monogerm hybrid varieties of sugar beet. Msc. Theses. Karaj. University of Tehran. 2005, p 11. ( in Persian)

Hoffmann CM, Kluge- Severin S. Growth analysis of autumn and spring sown sugar beet. European Journal of Agronomy. 2011; 34, 1–9.

Hurisso TT, Norton JB, Mukhwana EJ, Norton U. Soil organic carbon and nitrogen fractions and sugar beet sucrose yield in furrow-irrigated agro ecosystems. Soil Science Society of America Journal. 2015; 79: 876-888.

ISTA. International rules for seed testing. International Seed Testing Association (ISTA), Seed Science and Technology, 1999; 27, Supplement.

Jaggard KW, Qi A. Agronomy. p. 134-168. In: Draycott, AP, (Ed.), Sugar Beet. Blackwell Publishing, 2006; Oxford.

Jalilian A, TavakkolAfshari R. Study of effects of osmo- priming on seed germination of sugar beet under drought stress conditions. Scientific Journal of Agriculture, 2004; 2: 23-35. (in Persian, abstract in English)

Jian Jun F, Kunjie C, Giyoen K, Yong X, Xiang Yang Z,  Jian Qiang L. Effect of seed priming on seedling growth and disinfection to acid ovoraxavenae sub SP. Citrulli in triploid watermelon seeds. Acta phytopathologica sinica, 2007; 37(5):528-534.

Khayamim S. Modulation of sugar beet production at different density and nitrogen fertilizer condition. Ms Theses. 2001; Karaj. University of Tehran, (in Persian)

Lauer JG. Plant density and nitrogen rate effects sugar beet yield and quality early in harvest. Agronomy Journal. 1995; 87: 586-591.

Maestrini C, Fontana F, Donatelli M, Bellocchini G, Poggiolini S. A frame to model specific leaf area in sugar beet. Proceedings of the 8th ESA Congress,2004;  pp. 301-302.

Moheramzadeh M. Investigating and determining the most suitable plant density and its effect on the quality and quantity of sugar beet in Moghan. Third Iranian Congress on Crop Production and Breeding. Tabriz University,1994; 3-6 Sep. (in Persian)

Momtazi F. Compensation for yield reduction in wheat delayed planting by changing density. Journal of Ecophysiology, 2009; 1(2): 49-65. (in Persian, abstract in English)

Nafei AI, Osman AMH, Maha M, Zeny EL. Effect of plant densities and potassium fertilization rates on yield and quality of sugar beet crop in sandy reclaimed soils. (Beta vulgaris L.). Journal of Plant Production. 2010; 1 (2): 229 – 237.

Naghizadeh M, Ali-Askari A, Fadaie A. Study of effects of sowing and harvest date on sugar beet quantity and quality traits. International Journal of Agronomy and Plant Production, 2013; 4.12: 3392-3395.

Phartyal SS, Thapliyal RC, Nayal JS, Rawat MMS, Joshi G. The influences of temperature on seed germination rate in Himalayan elm (Ulmus Wallichiana). Seed Science and Technology, 2003; 31:83-93. 

Roshdi M, Rezadost S. Effect of sowing date on growth indices and yield of four sugar beet varieties. Abstracts of 6th Iranian Agronomy and plant breeding Congress. Babolsar. Mazandaran University, 2004. (In Persian)

Scott K, Jaggard K. How the crop grows-from seed to sugar. British Sugar Beet Review.1978; 72: 118- 123.

Scott RK, Jaggard K. Crop physiology and agronomy pp. 179-233. In Cooke, D.A., and Scott, P.K. (Eds) the sugar beet crop: Science in to Practice.1993; Chapman and Hall London.

Smit AL. The influence of sowing date and plant density on the decision to resow sugar beet. Field Crop Research, 1993; 34, 159-173.

Sögüt H, Agrioglu H. Plant density and sowing date effects on sugar beet yield and quality. Turkish Journal of Agronomy, 2004; 3: 215-218.

Taleghani D, Habibi D, Abadi V, Ghohari J, Chegini MA, Gasem BM. Determination of optimum plant density and sowing arrangement of sugar beet at sprinkler irrigation system. Abstracts of 6th Iranian Agronomy and plant breeding Congress. Babolsar. Mazandaran University. 2004, 3-5 Sep. pp. 465. (in Persian)

Tolman B, Stout M. Toxic effect on germinating sugar beet seed of water soluble substances in the seed ball. Journal of Agricultural Research. 1940; 61:817-830.

Varier A, Vari AK, Dadlani M. The subcellular basis of seed priming. Current Science. 2010; 99(4):450-456.

Samadi Yazdi B, Rezaei A, Valyzadeh M. Statistical design in agricultural research. Tehran University Publications. 1997. (In Persian)

Zivko C, Mihajlo C, Nevena N, Ksenija TA. Effect of sugar beet genotype, planting and harvesting dates and their interaction on sugar yield, Frontiers in Plant Science. 2018; 9, 1041: 1-9.