شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارخانه قند چناران

2 دانشجوی PhD دانشگاه Louvain-La-Neuve بلژیک

3 کارشناس ارشد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  BNYVV عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ A، B، P و J است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های A وB  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های P و J دارای یک مولکول RNA5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق سرولوژیکی از هم تشخیص داد. به منظور شناسایی تیپ‏های ویروس عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران، 28 نمونه ریشه چغندرقند دارای علائم ریشه‏ریشی مشکوک به ریزومانیا، از حوزه کارخانه‏قند چناران در تابستان 1385 جمع‏آوری گردید. ابتدا ویروس عامل بیماری (BNYVV) توسط آزمون الایزا به روش ساندویچ دو طرفه و واکنش RT-PCR در نمونه‏ها ردیابی شد. در نمونه‏های آلوده، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تیپ‏های ویروس BNYVV و واکنش RT-PCR، تیپ ویروس تعیین گردید.  از 28 نمونه دارای علائم مشکوک به ریزومانیا، آزمون الایزا در 23 نمونه و واکنش RT-PCR در 25 نمونه، ویروس BNYVV را ردیابی کرد. واکنش RT-PCR توسط آغازگرهای اختصاصی تیپ، فقط قطعه‏ای به اندازه 324 جفت باز را تکثیر نمود. به این ترتیب در کلیه نمونه‏های آلوده، ویروس عامل بیماری، تیپ A تشخیص داده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of types of Beet Necrotic Yellow Vein Benyvirus (BNYVV), causal agent of rhizomania in Chenaran region

نویسندگان [English]

  • A. Gholami 1
  • M. Mehrvar 2
  • M. A. Sabokkhiz 3
1 MSc. in Chenaran Sugar Factory, Iran
2 Ph. D. student in Louvain-La-Neuve University, Belgium
3 MSc. University of Mashhad, Coll. of Agr., Plant Pathology Dept., Mashhad, Iran
چکیده [English]

Beet necrotic yellow vein Benivirus (BNYVV) as one of the most important virues of sugar beet is the causal agent of rhizomania. BNYVV, as a type member of genus Benyvirus has four types A, B, P and J, that are restricted to specific geographic areas. Types A and B are similar in pathogenicity, but P and J types that have RNA5 are more aggressive. These types cannot be distinguished serologically. For detection of BNYVV types in Chenaran region, 28 samples of sugar beet roots showing the suspicious symptoms of rhizomania were collected from vicinity of Chenaran sugar factory during growing season in 2006. At first, BNYVV was detected in the samples by DAS-ELISA and RT-PCR. Virus type was determined in the infected plants by specific primers and RT-PCR from 28 examined samples, BNYVV was detected  in 23 and 25 samples by ELISA and RT-PCR, respectively. RT-PCR using specific primers of virus type produced only a specific band sized 324 bp, therefore, only type A of BNYVV was detected in the infected samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beet necrotic yellow vein Benyvirus (BNYVV)
  • ELISA
  • Rhizomania disease
  • sugar beet
  • Virus type