ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی- دانشگاه لرستان

2 استادیار مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

این تحقیق در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان بین طول شرقی و  عرض شمالی انجام گرفت. براساس اطلاعات نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، منطقه مورد مطالعه، جزء اقلیم نیمه خشک می‌باشد. میانگین حداکثر درجه حرارت روزانه منطقه در تیرماه برابر با 5/29 و میانگین حداقل درجه حرارت روزانه در دی‌ماه 5/5 درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. متوسط بارندگی منطقه 509 میلی‌متر در سال است. چهار نیمرخ شاهد از تعداد 30 نیمرخ حفر شده انتخاب گردید. خاک‌ها در دو ردۀ اینسپتی سول و انتی سول قرار گرفتند و در مجموع چهار فامیل و 12 واحد اراضی خاک تشخیص داده شد. هدف از این تحقیق مقایسه ارزیابی کیفی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی– حرارتی به روش فائو در دو منطقه خرم‌آباد و دشت سیلاخور بود. نتایج نشان داد که پتانسیل تولید چغندرقند در خرم‌آباد برابر با 67590 کیلوگرم در هکتار و کلاس‌های تناسب اراضی به روش پارامتریک S2 و S3 می‌باشد. در صورتی که در دشت سیلاخور کلاس تناسب اراضی S2، S3 و Ns به‌دست آمد. محدودیت‌های اصلی خاک در خرم‌آباد شامل کربنات کلسیم، پستی و بلندی و سنگریزه است، در صورتی که در دشت سیلاخور زهکشی، پستی و بلندی، بافت خاک، سنگریزه، واکنش خاک و درصد سدیم تبادلی می‌باشند. بنابراین عملکرد کشاورزان می‌تواند با رفع محدودیت‌های قابل اصلاح خاک و ارتقاء مدیریت افزایش یابد. در این روش به جای نمونه برداری از کلیه پروفیلها از نیمرخ های انتخابی نمونه گیری کردند، لذا هزینه‌های آزمایش‌های شیمیایی، فیزیکی و مینرالوژیکی نمونه‌های خاک در این روش کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of land suitability and radiation-thermal production potential of sugar beet by FAO method in the fields of Department of Agriculture of Lorestan, Iran and its comparison with Silakhoor Plain

نویسندگان [English]

  • A. Sohrabi 1
  • M.A. Chegini 2
1 Assistant Professor of Department of Agriculture, University of Lorestan,Iran
2 Assistant Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI),Iran
چکیده [English]

The study was carried out in the fields of Department of Agriculture, University of Lorestan, Iran(Lat. 32°18´ N., Long. 45°22´ E.). According to the data gathered in the nearest synoptic meteorological station, the studied region is classified under semi-arid climates. Mean maximum and minimum daily temperatures have been recorded in July and January as 29.5 and 5.5°C, respectively. Mean annual precipitation is 509 mm. Four control profiles were selected out of 30 dug profiles. The soils were in two categories of Inceptisols and Entisols. In total, 4 families and 12 soil field units were recognized. The objective of the current study was to compare the qualitative evaluation of land suitability and radiation-thermal production potential of sugar beet in two regions of Khorramabad and Silakhoor Plain, Iran, by FAO method. Results showed that sugar beet production potential was 67950 kg.ha-1 in Khorramabad and the land suitability classes were determined as S2 and S3 by parametric method, whereas land suitability classes were S2, S3 and Ns in Silakhoor Plain. The main soil constraints included CaCO3, relief and detritus in Khorramabad, while they were drainage, relief, soil texture, detritus, soil reaction and exchangeable Na percentage in Silakhoor. Therefore, farmers can improve the productivity by removing the modifiable limitations and improving management. But, the expenses of physical, chemical and mineralogical analysis of soil samples were low in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FAO method
  • land evaluation
  • Parametric Method
  • Radiation-thermal production potential
  • sugar beet
Damavandi A, Masihabadi MH, Takasi M. Qualitative land evaluation for sugar beet in Khodabandeh, Zanjan province. In: proceeding of the 9th soil science congress of Iran. Aug 25-28; Tehran, Iran; 2005. p. 419. (in Persian, abstract in English)

Farajnia A. Evaluation of land suitability and potential yield determination of weat in Tabriz plain, Technical Bulletin No. 1134, SWRI, Tehran. 2002; pp.18. (in Persian, abstract in English)

FAO. A framework for land evaluation. FAO Soils Bulletin, No. 32. FAO, Rome., 1976; pp.79.

Ghaemian N. Quantitative land suitability for wheat, sugar beet and alfalfa  by parametric method in Piranshar of west Azarbaijan (M.A thesis). Faculty of agriculture, Tehran university; 1999. (in Persian, abstract in English)

Givi J, Qualitative land suitability for annual crops, Technical Bulletin No. 1015, SWRI Tehran. 1997; pp.100. (in Persian, abstract in English)

Givi J. Qualitative, quantitative and economic land suitability. In: proceeding of the 6th Iranian congress of crop production and plant breeding. 2000  Sep 3-6; Babolsar, Iran; 2000. p. 346. (in Persian, abstract in English)

Malekian A, Jafarzadeh AA. Qualitative land classification of Khajeh research station for wheat, barley, alfalfa and safflower. In: Proceeding of 11th soil science congress of Iran; 2009 Jul 12-15; Gorgan, Iran; 2009. p. 156. (in Persian, abstract in English)

Masihabadi MA, Mahmoodi SH, Pazira A. Land suitability for chosen crops in Minab. SWRI J. special issue soil survey and land evaluation. 2001; 31-46. (in Persian, abstract in English)

Sarvari SA, Mahmoodi SH. Qualitative land suitability for sugar beet in Ghazvin plain. SWRI J. Special issue on soil survey and land evaluation. 2001; 66-73. (in Persian, abstract in English) 

Seiedjalali SA. Net biomass production estimation and economic yield of annual crops by FAO growth model, Technical Bulletin No. 1106, SWRI, Tehran., 2000; pp.15. (in Persian, abstract in English)

Sohrabi A. A detail soil survey and land evaluation of khorramabad (Lorestan) Agricultural College (M.A thesis). Facolty of Agriccture, Tarbiat Modaress University; 1990. (in Persian, abstract in English)

Sohrabi A, Givi J, Malakuti MJ, Masihabadi MA, Seied Jalali SA. Growing period calculation and net biomass production estimation of sugar beet by FAO growth model in Lorestan Silakhoor plain. J of Sugar beet. 2003. 19(1): 67-80. (in Parsian, abstract in English)

Sohrabi A. Qualitative and Quantitative land suitability classification for sugar beet based on detailed soil survey in Lorestan Silakhoor plain (Ph.D thesis). Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University; 2003. (in Persian, abstract in English)

Soil Survey Staff. Key to soil taxonomy 8th, Ed.  USDA, NRCS, Washington, DC., 1998; pp.326.

Sys C, Van Ranst E, Debaveye J. Land evaluation part 1, principles in land evaluation and crop production calculations. General Administration for Development Cooperation, Brussels., 1991a; pp.247.

Sys C, Van Ranst E, Debaveye J. Land evaluation part II, Methods in land evaluation.  General Administration for Development Cooperation, Brussels., 1991b; pp.274.

Sys C, Van Ranst E, Dbaveys J. Land evaluation part III, Crop requirements.General Administration for Development Cooperation, Brussels., 1993; pp.199.

Tang H, Debaveye J, Ruan J. Land suitability classification based on fuzzy theory.  Pedologie. 1991; 3: 290-377.

Vanlan H, Bouma J. A mixed qualitative /quantitative evaluation methodology.  Geoderma. 1992; 55(1): 37-54.

Walia CS, Chamuah GS. Flood affected soils of Brahmaputra vally and their suitability for land use planning. Indian Journal Soil Science Society. 1992; 40:335-340.

Yazdani Chamzini H, Landi A, Baninameh J. Qualitative and quantitative land suitability for wheat and Potato in Sabzab (Gotvand). In: proceeding of the 11th soil science congress of Iran; 2009 Jul. 12-15; Gorgan, Iran; 2009. p. 163. (in Persian, abstract in English)

Young A, Golldsmith PE. Soil survey and land evaluation in developing countries.  A case study in Malavi. Geographical Journal. 1977; 143:407-438.