تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد - دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران- تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران، ایران.

3 مربی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

چغندرقند یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین شکر موردنیاز داخل دارد. با توجه به بالا بودن سهم شکر وارداتی از شکر مصرفی، یکی از راه‌کارهای تأمین قند و شکر موردنیاز کشور، استفاده از سیاست‌های حمایتی است. یکی از این سیاست‌ها، سیاست بهبود تکنولوژی می‌باشد. به منظور ارزیابی اثر این سیاست، معادلات عرضه و تقاضای چغندرقند طی سال‌های 87-1350، با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای(2SLS)، برازش و سپس تأثیر بهبود تکنولوژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و در نهایت رفاه اجتماعی در قالب سه سناریوی یک، چهار و 10 درصد کاهش قیمت، ناشی از بهبود تکنولوژی بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد کشش قیمتی تقاضا 02/0- و کشش قیمتی عرضه 013/0 می‌باشد. هم چنین یافته‌ها حاکی از آن است که در تمامی سناریوها با توجه به سهم مازاد رفاه مصرف‌کننده از کل مازاد رفاه اجتماعی، اجرای این سیاست مصرف‌کنندگان را بیشتر مورد حمایت قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining welfare effects of technological improvement policy for sugar beet

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadian 1
  • A. Mohammadinejad 2
  • R. Rahimi 3
1 Professor of Economics Group, Department of Economics, University of Tehran,Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics Group, Islamic Azad University – Science and Research Branch,Iran
3 Instructor of Islamic Azad University – Central Tehran Branch, Tehran, Iran, and Ph.D. student of Agricultural Economics, Islamic Azad University – Science and Research Branch,Iran
چکیده [English]

As an industrial crop, sugar beet plays an important role in meeting domestic demand for sugar. Given the higher level of imported sugar inIran, the application of protectionist policies is an approach for supplying required sugar. One of these policies is technological improvement. In order to study the effect of this policy, sugar beet supply and demand equations in 1971-2008 were fitted by two-stage least squares method and then, the impact of technological improvement on the welfare of producers, customers and finally, on social welfare was examined under three scenarios of 1, 4 and 10% reduction of prices resulting from technological improvement. Results show that price elasticity of demand is -0.02 and of supply is 0.013. Furthermore, we found that this policy provides more protecttion for  the consumers under all studied scenarios given the share of consumers' welfare surplus from total social welfare surplus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protectionist policy
  • Social welfare
  • sugar beet
  • supply and demand
  • Two-stage least squares
Ahmadian M. Study the impact of guaranteed price on support governmental expenditure in wholesale and farm level markets. Agricultural Economics and Development Journal. 2005; 52, 1-26. (in Persian, abstracts in English).

Alston JM, Norton GW, Pardey PG. Science Under Scarcity (Principle and Practice for Agricultural Research Evaluation and Setting Priority Setting). CAB International Press. UK. 1997.

Demont M. Economic impact of agricultural biotechnology in the European Union: Transgenic sugar beet and maize Dissertationes de Agricultura, Leuven, Belgium: Katholieke Universiteit Leuven. 2006. No. 713.

Demont M, Cerovska M, Daems W, Dillen K, Fogarasi J. Exante impact assessment under imperfect information: Biotechnology in new member states of the EU. Journal of Agricultural  Economics. 2008; 59(3), 463-486.

Demont M, Tollens E. Exante welfare effects of agricultural biotechnology in the European Union: The case of transgenic herbicide tolerant sugar beet. In Evenson R.E., Santaniello V. (Eds.), The Regulation of Agricultural Biotechnology  CAB International Wallingford, UK. 2004. pp.239-255.

Demont M, Wesseler J, Tollens E. Biodiversity versus transgenic sugar beet: The one Euro question. European Review of Agricultural Economics. 2004; 31(1), 1-18.

Fuglie KO. Measuring welfare benefits from improvements in storage technology with an application to Tunisian potatoes. Amer. Jour. Agri. Econ.1990; 77: 162-173.

Hosseinipour M, Ahmadian M. Determining welfare effects of technological progress for cotton in Iran. Agriculture Extension and Economics Journal. 2008; 1(4), 1-10. (in Persian, abstracts in English).

Kohansal MR, Hosseini SS. Simulation pattern in support policy of sugar beet in Khorasan province. Agricultural Economics and Development Journal. 2007; 58, 23-38. (in Persian, abstracts in English).

Kruger AO, Schiffk M, Valdesk A. Agricultural incentives in developing countries: measuring the effects of sectoral and economy wide policies, World Bank Economic Review 1988; 2:225-272.

Mahmoudi A. Study the challenges of wheat, bread and flour Market. Agricultural Economics and Development Journal. 2002; 37, 12-21. (in Persian, abstracts in English). 

Moridi S. Pricing policy as a development tools, Iranian experiences. Agricultural Economics and Development Journal. 1993; 3, 93-102. (in Persian, abstracts in English). 

Najafi B. Evaluating support policies and the impacts on main agricultural products growth. Working Paper. Agricultural Economics and Developments Institute. Tehran. 2000

Najafi B. study of governmental policies in wheat: challenges and approaches. Agricultural Economics and Development Journal. 2001; 34, 16-22. (in Persian, abstracts in English). 

Najafi B. Study of support policy in sugar beet: problems and approaches.  Agricultural Economics and Development Journal. 2002; 39, 27-47. (in Persian, abstracts in English). 

Nouri K. Study of support policies of Rice in Iran. Agricultural Economics and Development Journal. 2005; 52, 87-106. (in Persian, abstracts in English). 

Salami H, Eshraghi F. Effect of support price policy on agricultural production growth in Iran. Agricultural Economics  and Development Journal. 2001; 36, 1-10. (in Persian, abstracts in English).

Seddighi HR, Lawler KA, Katos AV. Econometrics: A Practical Approach. Routledge press. Canada. 2000.

Tolly GS, Thomas Wong CM. Agricultural Price Policies and the Developing Countries. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1982. USA. 242 P.

Yavari G. Study in welfare effects of pricing policy about Wheat. Commercial Research Journal. 2001; 5(18), 145-168.