اثر زمان آبیاری قبل از برداشت بر روی خصوصیات کمی وکیفی دو رقم تجارتی چغندرقند در مشهد

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران- ساری

3 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند- کرج، ایران.

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات زمان قطع آخرین آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم تجارتی چغندرقند با دوره رشد متوسط و طولانی، آزمایشی در سال 1381 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، در شهرستان مشهد انجام گرفت. آزمایش بصورت طرح کرت‌های خرد شده در قـالب بلوک‌هـای کامل تصادفی با چهار  تکرار انجام شد که در آن کرت اصـلی به زمـان قطع آبیـاری در شـش سـطح(60، 50، 40، 30، 20 و 10 روز قبل از برداشت) و کرت فرعی به دو رقم تجارتی 7233 (زودرس) و PP22 (دیررس) اختصاص داشت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثرات تیمار قطع آبیاری بر عملکرد ریشه، درصدقند ناخالص، درصدقند خالص، سدیم، پتاسیم، قند ملاس، عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص معنی‌دار بود اما رقم (برای مقدار پتاسیم) و ترکیب رقم در قطع آبیاری بر هیچ یک از صفات کمی و کیفی مورد بررسی اثرات معنی‌داری نداشت. عملکردقند خالص نیز با کم شدن فاصله قطع آبیاری تا زمان برداشت روند افزایشی داشت اگر چه مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج درصد نشان داد که در تیمارهای قطع آبیاری 10 تا 40 روز قبل از برداشت، اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. بررسی اقتصادی درآمد ناخالص در شرایط مختلف قطع آبیاری نشان داد که در شرایط قطع آبیاری 20 روز قبل از برداشت ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، بیشترین درآمد ناخالص برای چغندرکار حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of irrigation time before harvest on the quantitative and qualitative traits of two sugar beet cultivars in Mashhad

نویسندگان [English]

  • M.J. Saffarian Toosi 1
  • A.M. Asmaeili 2
  • R. Mohammadian 3
  • I. Amini 3
1 University of Mazandaran, Coll. of Agr.Iran
2 University of Mazandaran, Coll. of Agr. Sari, Iran.
3 Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Effects of the last irrigation time on quantitative and qualitative traits were studied for two sugar beet cultivars with intermediate and long growth periods. This research was conducted in the field of Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan at Mashhadin 1381. Six treatments of withholding irrigation were applied on the cultivars using a spilit plot design within a randomized complete block design with four replications. Irrigation treatments arranged in main plots were 60, 50, 40, 30, 20 and 10 days before harvest and varieties 7233 and PP22 were in sub plots. The results showed that irrigation treatments had significant effects on the root yield, sugar content, white sugar content, Na, K, molas sugar, net and gross sugar content, while cultivars effects (except K) and irrigation×cultivar interactions were not significant either for root yield or other traits. In this experiment, net sugar content increased with shorter irrigation period before harvest. However,Duncan's test showed that there were no significant difference between irrigation treatments from 40 to 10 days before harvest. It was found that the 20-days-irrigation prior harvest provieded maximum gross income and an economized water use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation cut time
  • Last irrigation time
  • Mashhad
  • sugar beet
  • Yield and qualitative traits