تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیر کشت چغندرقند در استان خراسان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله عوامل قیمتی و غیرقیمتی مؤثر بر سطح زیرکشت چغندرقند با استفاده از  الگوی لگاریتمی و داده‌های مقطع زمانی 195 تولیدکننده چغندرقند استان خراسان در سال 1382 که براساس روش
نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شده‌اند، بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد که عیار چغندرقند، نوع بذر مصرفی، عملکرد چغندرقند در سال قبل و نوع سیستم آبیاری بیشترین تأثیر مثبت و فاصله مزرعه تا مراکز تبدیل و سن کشاورزان بیشترین تأثیر منفی بر سطح زیر کشت چغندرقند داشته‌اند. باتوجه به یافته‌ها، مکان‌یابی مناسب واحدهای فرآوری، بازنگری در مأموریت‌های ترویجی و تدوین نسخه‌های ترویجی مطلوب با قدرت تأثیرگذاری بالا، توزیع بذرهای اصلاح شده پلی‌ژرم با قدرت تولید عیار بالاتر، قیمت‌گذاری مناسب براساس عیار و میزان تفاله تولیدی به عنوان راهکارهای رفع مشکل در قالب این مطالعه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of price and non- price on factors sugar beet cultivation area in Khorasan province

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbani 1
  • S. Dehghanian 2
1 Assistant Professor and Professor of Ferdowsi University,Iran
2 Assistant Professor and Professor of Ferdowsi University,Iran
چکیده [English]

In this paper price and non- price factors affecting the area of sugar beet cultivation was been studied, using a logarithmic model and a cross sectional data on 195 producers of sugar beet in Khorasan province in 2003 producers were selected based on stratified random sampling method. Results of study showed that percent of  sugar (an impostor), type of seed, yield of sugar beet in the last year and type of irrigation system has the most positive effect on cultivation practice of sugar beet. Also, distance of the fields from processing centers and age has the most negative effect on cultivation area of sugar beet. With regards to the results, suitable locality of processing unit, establishment of supporting cash for sugar beet, reviewing in extension packages with high effecting authority, distribution of improved polygerm seeds with high sugar production, suitable pricing based on percent of sugar and refuse were suggested in this study .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan
  • Logarithmic model
  • Price and Non- Price Factors
  • Random sampling Sugar Beet