تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل، ایران.

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال - کرج، ایران.

چکیده

به منظور تعیین فرمول مناسب کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم جهت افزایش کمیت و کیفیت بذر پلی‌ژرم چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال‌های 1376 لغایت 1378 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل واقع در حسن باروق با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای کودی:  N0P0K0, N90P150K150, N90P120K120, N90P90K90, N90P90K120, N60P60K60, N30P60K60   کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج حاصل نشان داد که بین تیمارها از نظر ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلی اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد و از لحاظ عملکرد بذر و درصد جوانه‌زنی اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بیشترین عملکرد بذر مربوط به تیمارهای90P90K90  N وN90P90K120  بود. تیمارN90P90K120  علاوه‌بر دارا بودن حداکثر عملکردبذری، بیشترین درصد جوانه‌زنی را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of suitable N.P.K. fertilizer levels in sugar beet seed production in Ardabil area

نویسندگان [English]

 • S. Farzaneh 1
 • M. Zaifizadeh 2
 • R. Seidsharifi 3
 • M. Dehghanshoar 4
 • J. Asoudi 2
1 Ardabil Agriculture and Natural Resources Research Center
2 Azad University of Ardabil, Iran.
3 Agriculture University of Mohagheghe Ardabili – Ardabil, Iran.
4 Seed and Plant Certification Institute - Karaj- Iran.
چکیده [English]

To determinate the most proper N.P.K. fertilizer level  for increasing the quality and quantity of polygerm seeds of sugar beet , an experiment was conducted in randomized complete block design with three replications in 1998-2000 at Research Farm of Faculty of Agriculture, Azad University of Ardabil (Hassan Barog). Fertilizer treatments were: N30P60K60, N90P90K90, N0P0K0, N90P150K150, N90P120K120, N90P90K120 and N60P60K60. The results showed that generally in all treatments, plant height and number of main stems significantly differed at 5 percent and seed yield and germination percentage differed at 1 percent level of probability. The highest seed yield was obtained from N90P90K90 and N90P90K120 treatments. In addition, the treatment N90P90K120 had the highest germination percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ardabil
 • germination
 • nitrogen
 • phosphorous
 • Potassium
 • Quality and quantity of seed
 • sugar beet seed