شناسایی قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند و تعیین پراکندگی آن‌ها در استان کرمانشاه

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 هیئت علمی بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 هیئت علمی بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، ایران.

چکیده

قارچ‌های بیماری‌زای بسیاری سبب ایجاد پوسیدگی ریشه چغندرقند در مراحل مختلف می‌شوند. در بین آن‌ها Rhizoctonia spp.  سبب پوسیدگی‌های طوقه و ریشه، پوسیدگی خشک و پوسیدگی بنفش ریشه می‌شود
(Whitney and Duffos 1986). پوسیدگی ریشه توسط قارچ Phytophthora drechsleri Tucker در مزارعی که ریشه چغندر در معرض رطوبت بیش از حد معمول خاک قرار دارد، مشاهده شده‌است (Habibi 1975). قارچ Fitzp. (Edson) Pythium aphanidermatum  به‌عنوان یکی از عوامل فساد بذر، مرگ گیاه‌چه و پوسیدگی ریشه در ایران شناخته شده‌است (Ahmadinejad and Okhovat 1976). از قارچ Rhizopus  arrhizus  Fischer به‌عنوان یکی از عوامل پوسیدگی طوقه چغندرقند در ایران نام برده شده‌است (Habibi 1977). به‌منظور شناسایی و تعیین پراکنش قارچ‌های بیماری‌زا در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه طی سال‌های 1377 و 1378 بررسی‌هایی انجام گرفت. در این مطالعات از تعداد 41 مزرعه در مناطق مختلف استان در حوزه کارخانه‌های قند اسلام‌آباد غرب و بیستون بازدید به‌عمل آمد. در هر مزرعه اطلاعاتی از قبیل نوع تناوب، روش کاشت، منبع آب آبیاری و شدت بیماری ثبت شد. از هر مزرعه 2 تا 5 ریشه از بوته‌های بیمار انتخاب شد و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین از هر مزرعه، مقداری خاک برای تعیین رابطه خصوصیات خاک با شدت بیماری جمع‌آوری شد. از ریشه‌های بیمار، 98 جدایه قارچ جدا شد. اغلب این جدایه‌ها به جنسFusarium  تعلق داشت. سایر جدایه‌ها شامل  Rhizoctonia solani، Rhizoctonia Binucleate ، Phytophthora drechsleri، Pythium aphanidermatum، Rhizopus arrhizus، Rhizopus stolonifer، Macrophomina phaseolina، Phoma betae، Mucor spp. و Geotrichum sp. بـودند. در آزمــایــش اثــبــات بیــمـــاری‌زایی گــونه‌هــای R. solani، P. drechsleri، P. aphanidermatum وR. arrhizus  علایم مشخص بیماری و پوسیدگی را ایجاد کردند و سایر گونه‌ها در شرایط موردآزمایش علایم بیماری را به‌وجود نیاوردند. در ارتباط با خصوصیات خاک مرزعه، درصد اشباع خاک با شدت علایم تا حدودی مرتبط بود. بقیه فاکتورها با شدت علایم رابطه‌ای نداشتند. شکل 1 پراکندگی قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در استان کرمانشاه را نشان می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Shortnote- Determination of fungi involved in sugar beet root rot and their distribution in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • M. Sheikholeslami 1
  • H. Younesi 2
  • D. Safaee 2
1 Plant Pests and Diseases Research Department , Agricultural and Natural Resources Research Center of Kermanshah
2 Plant Pests and Diseases Research Department , Agricultural and Natural Resources Research Center of Kermanshah, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Many fungi cause sugar beet root rot during various stages of the plant growth. Among them Rhizoctonia spp. induce crown rot, dry rot and violet root rot on sugar beet (Whitney and Duffos,1986). Root rot caused by Phytophthora drechsleri has been observed in fields with excessive moisture (Habibi,1975). Pythium aphanidermatum has been recognized as one of the causal agents of sugar beet, damping-off, root rot and seed deterioration (Ahmadinejad and Okhovat, 1976). Rhizopus arrhizus has been also reported as one of the fungi involved in crown rot of sugar beet (Habibi,1977). In order to determine pathogenic fungi involved in sugar beet root rot and their distribution in Kermanshah province, this investigation was carried out during 1998-1999. Forty-one fields in different parts of the province were surveyed. At every field some information about previous crop in rotation, method of irrigation, source of irrigation water and disease severity was recorded. From each field,  2-5 root samples showing root rot symptoms were collected and transferred to laboratory. A soil sample was also collected and analyzed in the laboratory. Ninty eight isolates belong to Fusarium spp., Rhizoctonia solani  ,Binucleate Rhizoctonia   , Phytophthora drechsleri   ,Pythium aphanidermatum,Rhizopus arrhizus,Rhizopus stolonifer,Macrophomina phaseolina,    Phoma betae , Mucor spp. and Geotrichum sp. were isolated. In this study, although the majority of the isolates belonged to Fusarium spp., they could not induce root rot symptoms in pathogenicity tests. The most severe symptoms of root rotwere induced by R. solani  ,P. drechsleri  , P. aphanidermatum  and R. arrhizus. Among soil specifications, only soil saturation percent had a weak relationship with disease severity and other factors showed no distinct relation with disease symptoms. Figure 1 shows distribution of the fungi involved in sugar beet root rot inKermanshah province.