اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید چغندر قند در ایران

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، ‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی‌، ‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، ‌دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مطالعه محاسبه نرخ رشد بهره‎وری کل عوامل تولید چغندرقند برای استان‎های مختلف و سپس تجزیه نرخ رشد بهره‎وری به منابع آن یعنی تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی مدیریت و تغییرات کارایی مقیاس می‎باشد. روش مورد استفاده برای اندازه‎گیری نرخ رشد بهره‎وری کل عوامل و تجزیه آن، شاخص بهره‎وری مالم کوئیست می‎باشد، که برای اندازه‎گیری توابع مسافت در آن از روش تحلیل فراگیر داده‎ها استفاده می‎شود. نتایج نشان داد که به‎طور متوسط در سطح کل کشور، رشد بهره‎وری کل عوامل تولید چغندرقند در فاصله سال‎های 1379 تا 1386 حدود 47 درصد رشد داشته است. هم‎چنین مقایسه رشد بهره‎وری کل عوامل تولید چغندرقند در استان‎ها نشان داد که در سه استان قزوین،‌ مرکزی و همدان در طول دوره مورد بررسی وضعیت بهره‎وری بدتر شده است و دلیل آن در این استان‎ها عمدتاً مربوط به عدم کارایی فنی مدیریت در این استان‎ها بر می‎گردد. بنابراین پیشنهاد می‎شود این استان‎ها با الگو قراردادن استان‎های موفق در زمینه بهره‎وری وضعیت تولید خود را بهبود بخشند.
طبقه بندی JEL:  D24، O4.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and decomposing total productivity growth of sugar beet production factors in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Tahami Pour 1
  • I. Saleh 2
  • M. Nemati 3
1 PHD Student of Agriculture Economics in Tehran University, Iran
2 Associate professor of Agriculture Economics in Tehran University, Iran
3 Msc Student of Agriculture Economics in Tehran University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is measuring total factor productivity (TFP) growth of sugar beet for different provinces of Iran and then decomposing it to the changes in technical change, managerial efficiency change and scale efficiency change. For this purpose we used the data envelopment analysis (DEA) method and Malmquist productivity index. Results showed that average growth of total factor productivity of sugar beet in country level has been 47 percent during 2000-2007. On the other hand, comparisons between provinces indicate negative TFP growth for Ghazvin, Markazi and Hamedan provinces.  Negative growth of productivity in these provinces is often due to managerial technical inefficiency. So, this study proposes that these three provinces, could improve their TFP growth by following successful provinces.
JEL Classification: D24, O4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Malmquist index
  • Productivity growth
  • sugar beet
  • Total Factor Productivity
Akbari N, Ranjkesh M. Investigating total factor productivity growth of agricultural sector in 1966-1996. Journal of Agricultural Economic and Development. 2003. No.43 and 44. (in Persian, abstract in English)

Alizadeh A, Khalili N. Productivity of water - energy in sugar beet (the case study of Khorasan Razavi province). Journal of Irrigation and Drainage. 2009. 2(3): 136-123. (in Persian, abstract in English)

Asian Productivity Organization. Total factor productivity growth, survey report. Tokyo. 2004.

Coelli T, Rao. P. Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000, http:// Econpapers.hhs.se. 2003.

Emami Meybodi A. The principal of efficiency and productivity analysis. Institute of studies and trade researches. Tehran. 2000. (in Persian, abstract in English)

Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M. and Zhang, Z. Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries, The American Economic Review. 1994, 84 (1), 66-83.

Gerdin A. Productivity and Economic Growth in Kenyan Agriculture, 1964-1996. Journal of Agricultural Economic. 2002. 27: 7-13.

 Ghorbani M, Dehghanian S. The effects of price and non-price factors on acreage of sugarbeet in Khorasan province. Journal of Sugar beet. 2006. 22: 113-101. (in Persian, abstract in English)

Heydari Kh. Total factor productivity of wheat in Arak province. Journal of Agricultural Economic and Development. 1998. 7(28). (in Persian, abstract in English)

Kalirajan KP, Obwona MB, Zhao S. A decomposition of total factor productivity growth: the case of Chinese agricultural growth before and after reforms. American Journal of Agricultural Economic. 1996. 78: 331-338.

Karagiannis GM, Tzouvelekas V.  Parametric decomposition of output growth using stochastic input distance function. American Journal of Agricultural Economic. 2004. 86(4): 1044-1057.

Kuosmanen T, Sipilainen T. On the anatomy of productivity growth: a decomposition of the fisher ideal TFP index, MTT Economic Research. Discussion papers.2004.

Mohamadi H, Mosavi N, Kafilzadeh F, Rahimi M. Productivity of inputs and production factor in sugarbeet farms in Eghlid city, Sugarbeet Journal. 2005. 21(1): 31-41. (in Persian, abstract in English)

Mojaveryan M. Estimating Malmquist index for selected crops in 1990-1998. Journal of Agricultural Economic and Development. 2003. No.43 and 44. (in Persian, abstract in English)

Moradi A, Mortazavi A. Applying distance function to measuring tfp growth. The case study of wheat. MS Thesis, University of Tarbiat Modares. 2003. (in Persian, abstract in English)

National Iranian Productivity. Statistical Yearbook of productivity for the period 1991-2001. Management and Planning Organization, Tehran. 2004. (in Persian, abstract in English)

Nigel K, McBride W, Mosheim R. Decomposition of total factor productivity change in the U.S. hog industry. Journal of Agricultural and Applied Economics. 2008. 40(1): 137-149.

Peymaneh News Magazine of Iran's Economics. 2011. http://peymane.ir/fa/pages/?cid=36819. (in Persian, abstract in English)

Pirasteh H. the Contribution of Agriculture to Economic and Productivity Growth of Iranian Economy. Journal of Iranian Economic Review, University of Tehran. Faculty of Economic. 2003. 8(9): 45-72.

Reyhani S.M. The role of management in sugar beet productivity in Mashhad city. Master's thesis, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. 2006. (in Persian, abstract in English)

Salami H. Concepts and measurement of agricultural productivity. Journal of Agricultural Economic and Development. 1997. (in Persian, abstract in English)

Seyedan SM. Analysis of productivity of sugar beet production, the case study of comparing the small and large farms in Hamedan city. Journal of Agricultural Economic and Development. 2002. (in Persian, abstract in English)

Shih H, Ming Y, Chang CH. an analysis of total factor productivity growth in China’s agricultural sector. American Agricultural Economic Association Annual Meeting. Montreal Canada, July 27-30. 2003.

Tahami Pour M, Karbasi A. investigating productivity growth in agricultural sector. Proceedings of the Ninth International Conference on the Iranian economy in ninth step with emphasis on low income. Ministry of Economy and Finance. Tehran. 2006. (in Persian, abstract in English)

Tahami Pour M, Shahmoradi Fard M. Measuring total factor productivity growth of agriculture and its contribution to value added growth. Journal of agricultural economics. 2007. 1(2). (in Persian, abstract in English)

Zare A, Chizari Am, Peykani Gh. Analysis of Total Factor Productivity Growth of Cotton Production in Iran, the Fifth Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics, Zahedan. 2005. (in Persian, abstract in English)