تأثیر روش‎های مختلف آبیاری و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

3 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات چغندر قند- کرج

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر روش‎های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند، به‎صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در سال‎های84 و85 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان (همدان) به اجرا در‌آمد. جهت کشت از رقم منوژرم رسول استفاده شد. روش‎های آبیاری شامل نشتی (هیدروفلوم)، بارانی (کلاسیک) و قطره‌ای (تیپ) درکرت‌های اصلی و مقادیرکود نیتروژن در چهار سطح صفر،120، 180 و240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار درکرت‌های فرعی قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده، اثر متقابل معنی‎دار تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن، بر تمام صفات اندازه‎گیری شده را به جز عیارقند، قند قابل استحصال و ملاس نشان داد. حداکثر عملکرد ریشه در روش آبیاری بارانی با مصرف 240 کیلوگرم نیتروژن، و 61/101 تن در هکتار به‎دست آمد. درحالی که حداکثر عملکردریشه در آبیاری نشتی با سطوح 180 و240 کیلوگرم و در روش قطره‎ای در سطح 180 کیلوگرم نیتروژن حاصل شد. در این تحقیق میزان کود نیتروژن مناسب در روش‎های آبیاری بارانی، نشتی و قطره‎ای به ترتیب 240 ، 180 و 180 کیلوگرم در هکتار تعیین شد. حجم آب مصرفی در روش قطره‎ای در حدود 50 درصد کمتر از روش نشتی بوده و عملکرد آن با عملکرد روش نشتی در یک گروه آماری قرار داشت، لذا توصیه می‎گردد جهت کاهش مصرف اب بدون کاهش عملکرد از این روش (آبیاری قطره‎ای) استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation methods and nitrogen application on sugar beet yield and quality

نویسندگان [English]

 • A. Jahedi 1
 • A. Noorozi 2
 • M. Hasani 2
 • F. Hamdi 3
2 Expert of Agricultural and Natural Resources Research Centre- Hamedan, Iran.
3 Expert of Sugar Beet Seed Institute (SBSI), Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of different irrigation system and different amounts of nitrogen fertilizer on yield and quality of sugar beet, an experiment was conducted at Ekbatan Research Station, Hamedan during 2005-2006 as split plot based on randomized complete block design  with three replications. The main plots were irrigation systems (furrow, sprinkler and drip irrigation) and subplots were nitrogen fertilizer, (0, 120, 180 and 240 kgha-1). The results showed that, interaction of irrigation system and nitrogen fertilizers was significant for all traits except sugar content, white sugar yield and mollases sugar. Results of means comparison showed that the highest root yield  (101.61 ton.ha-1) was obtained in sprinkler irrigation with application of 240 kgha-1 nitrogen fertilizer. The highest value of this trait in furrow irrigation was obtained with 180 to 240 and in drip irrigation with 180 kgha-1 nitrogen fertilizer. The amount of nitrogen required in sprinkler, furrow and drip irrigation was 240, 180 and 180 kgha-1, respectively. In drip irrigation, rate of water use was 50 percent less than that of furrow irrigation, however the root yield was not significantly different in the two systems. Therefore, drip irrigation system in areas with limitation of water is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drip
 • Furrow
 • nitrogen
 • quality
 • Irrigation
 • Sprinkler
 • sugar beet
 • yield
Ashrafi Sh, Heydari N, Abassi, Design F. Make and Evaluation of W.S.C flumes. Procceding of the national symposium of Soil and Water Problems in Iran. 1996. P.206.(in Persian)

 Bilbao M J, Martinez J. Delgado A. Evaluation of soil nitrate as a predictor of nitrogen requirement for sugar beet grown in a Mediterranean climate. Agron. J.2004 (9):18-25.

Caswell MF, Zilberman D. The choices of irrgation technology in California. American Journal of Agricultural Economic.1985. P: 224-234.

Eckhoff JLA, Bergman JW, Flynn CR. Sprinkler and flood irrigation effects on sugarbeet yield and quality. Jurnal of sugar beet research.2005.

Ghasemzade mojaveri F. Evalution of irrigation systems in fieldes. Astan Ghodese Razavi Publisher. 1990. PP.265. (in Persian)

Hossain Abadi ZM, Ghaemi AA. Comparison of coefficient  uniformity (CU) and yield of sugar beet in tape and furrow irrigation. The Second National Student Symposium of Water and Soil Source. Shiraz University. 2004. P. 193. (in Persian)

Karimzade Moghadam M. Survay of effect of Band drip, Rain and Farrow irrigation on WUE and yield of sugarbeet. Proceedings of the National  managmant of irrigation and Drainage network. Chamran University. Ahvaz. 2006. P.225-229. (in Persian)

Koocheki A, Hosseini M, Nassirri Mahallati M. Crop water relations. Mashhad Jahad  Publisher. 1997. PP.558. (in Persian)

Sharmasarkar FC, Held LJ, Miller G. Agroeconomic analyses of drip irrigation for sugarbeet production. Agron.J. 2001. (93): Pp: 517-523.

Taleghani D. Evalution of water usage and nitrogen in sugar beet at optimum and stress conditions and two sowing patterns. (PhD thesis). Azad university of Tehran. 1998. (in Persian, abstract in English)